നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക


നിങ്ങൾ പഴയതോ പിന്തുണ നൽകാത്തതോ ആയ ബ്രൗസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ‌തോന്നുന്നു. Canva തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ, ഇനിപ്പറയുന്ന ബ്രൗസറുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിന്റെ സമീപകാല പതിപ്പിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക:

Android അല്ലെങ്കിൽ iOS-നുള്ള Canva ലഭിക്കാൻ പകരം ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
അല്ലെങ്കിൽ, Canva-യെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.