Retningslinjer for kvalifikasjon

Se informasjonen nedenfor for å bli kjent med våre kvalifiseringsretningslinjer for programmet for ideelle organisasjoner.

Organisasjoner som IKKE er kvalifisert for Canvas program for ideelle organisasjoner

 • Organisasjoner som ikke har en 501(c)3-klassifisering i henhold til den amerikanske Internal Revenue Code, men som i stedet har en 501(c)4- eller 501(c)6-klassifisering eller annen ideell status, er ikke kvalifisert.
 • Grunnskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. Det kan gjøres unntak for uavhengige privatskoler. Se tilbudet vårt Canva for utdanning.
 • Handelsorganisasjoner og -foreninger uten veldedige mål eller aktiviteter til fordel for ikke-medlemmer
 • Politiske organisasjoner og arbeidsorganisasjoner
 • Enkeltpersoner

Organisasjoner som ER KVALIFISERT for Canvas program for ideelle organisasjoner

 1. Registrerte ideelle organisasjoner
 2. Sosiale påvirkningsorganisasjoner med et oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode
 3. Folkehelseorganisasjoner og offentlige enheter som bistår med folkehelse

Nødvendig dokumentasjon

Merk: Nødvendig dokumentasjon varierer avhengig av organisasjonstype.

1. Registrerte ideelle organisasjoner (per land)

USA
 • Folkehelseorganisasjoner og offentlige enheter som bistår med folkehelse (etter Canvas skjønn)
 • Organisasjoner med gruppefritak (dvs. kirker) må fortsatt innhente godkjennelse av skattefritak iht. 501(c)(3) fra de amerikanske skattemyndighetene.
Canada
 • Kanadiske veldedighetsorganisasjoner registrert hos Canada Revenue Agency (CRA)
 • Kanadiske føderale ideelle organisasjoner registrert i Industry Canada
 • Kanadiske føderale ideelle organisasjoner registrert i Industry Canada
Argentina
 • Forenings- /stiftelsesregistreringsbevis fra Justisdepartementet (Ministry of Justice) (IGJ Reg)
 • Sivilt/enkelt registreringssertifikat fra Administracion Federal De Ingreos Publicos, menneskerettighetssertifikat – CN-nummer
Australia
 • Veldedighetsorganisasjoner registrert i Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC)
 • Ideelle organisasjoner med fritak for inntektsskatt som definert av ATO.
Østerrike
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) eller Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
Bangladesh
 • Registrert hos helse- og familievelferdsdepartementet (Ministry of Health and Family Welfare)
 • Registrert hos sosialdepartementet (Ministry of Social Welfare) som en sosial utviklingsorganisasjon
Belgia
 • Registreringssertifikat; Belgias kabinett – Nederlandsk: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Registreringssertifikat; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, vedtekter og stiftelsesdokument
Bermuda
 • Skattefritatt registrering fra justissekretæren (Registrar General), NPO-sertifikat for registrering, vedtekter og stiftelsesdokument
BOLIVIA
 • NPO-registreringssertifikat fra Director General del Registro de Asocaciones y eller registreringssertifikat fra from Fundaciones Sins Fines de Lucro
Bosnia-Hercegovina
 • Justisminister, registreringssertifikat for ideell organisasjon/forening, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Botswana
 • Registrerte selskaper / ideelle organisasjoner (NPO), selskaper som driver aktiviteter beskrevet i § 31 i aksjeloven, 2007, med endringer, eller fond som drives på en ideell basis til offentlig nytte.
Brasil
 • Registreringssertifikat for foreninger, stiftelser, PBO fra justis-/innenriksdepartementet
Bulgaria
 • Ideelle juridiske personer i offentlig interesse (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) registrert i sentralregisteret for offentlige veldedige organisasjoner (Central Registry of Public Benefit Organizations) som opprettholdes av justisdepartementet (Ministry of Justice).
Burkina Faso
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Kamerun
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO fra ministerrådet (Council of Ministries), vedtekter og stiftelsesdokumenter
Chile
 • Registreringssertifikat for ideell organisasjon fra justis-/innenriksdepartementet
Colombia
 • Registreringssertifikat for ideell organisasjon fra handelskammeret
Costa Rica
 • Registreringssertifikat for ideell organisasjon fra justis-/innenriksdepartementet
Kypros
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Tsjekkia
 • Registreringssertifikat som organisasjon, legat fra organisasjonsregisteret, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Danmark
 • Foreninger, stiftelser, institusjoner eller religiøse samfunn godkjent av Skattedepartementet.
Ecuador
 • Sertifikat for sosial veldedighetsorganisasjon, registreringsnummer fra IRS
Egypt
 • Registreringssertifikat som NGO, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Estland
 • Registreringssertifikat fra landets domstol (Country Courts), vedtekter og stiftelsesdokument
Finland
 • Ideelle foreninger (rekisteröity yhdistys), stiftelser (säätiöt) eller trossamfunn (uskonnollinen yhdyskunta) registrert hos Patent- og registreringsstyret (National Board of Patents and Registrations).
Frankrike
 • Ideelle eller ikke-statlige organisasjoner opprettet i henhold til association loi 1901 eller fondation loi 1987 og registrert i "Journal Officiel des Associations" eller annen fransk juridisk publikasjon.
Tyskland
 • Foreninger, stiftelser eller andre ideelle juridiske personer som har offentlig fordel (Gemeinnützigkeit), veldedig (Mildtätigkeit) eller religiøs (Kirchliche) status og/eller opererer på en ideell basis til offentlig fordel.
Ghana
 • Registreringssertifikat som NGO fra Registrar General's Department, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Hellas
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO fra finansdepartementet (Ministry of Finance), offisielt lysningsblad, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Guatemala
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO fra lokale myndigheter
Guyana
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO fra lokale myndigheter
Honduras
 • Registreringssertifikat for foreninger, stiftelser, PBO fra justis-/innenriksdepartementet
Hongkong S.A.R. Kina
 • Ideelle, ikke-statlige organisasjoner eller stiftelser etablert ved skjøte eller på annen måte og godkjent som veldedighet av Innenriksinntektsdepartementet (Inland Revenue Department) i henhold til § 88 i Innenriksinntektsforskriften (Inland Revenue Ordinance).
Ungarn
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon fra en kompetent tinglysingsdomstol, vedtekter og stiftelsesdokument
India
 • Registreringssertifikat for fond eller samfunn
Indonesia
 • Stiftelser (Yayasan) eller foreninger (Perkumpulan) godkjent som juridiske personer av departementet for lov og menneskerettigheter (Ministry of Law and Human Rights)
Irland
 • CHY-nummer fra inntekt, vedtekter og stiftelsesdokument
Israel
 • "AMUTA"-nummer fra State of Israel Registrar, registreringssertifikat som ideell organisasjon
Italia
 • Registreringssertifikat som "Onlus" eller juridisk registrering av sosial samarbeidsorganisasjon (Cooperative Sociale Legal Registration), vedtekter og stiftelsesdokument
Jamaica
 • Registreringssertifikat som NGO, "TRN"-nummer fra Finansdepartementet (Ministry of Finance)
Japan
 • Spesifiserte ideelle organisasjoner (NPO) sertifisert av prefekturregjeringen (prefectural government) eller kabinettkontoret (Cabinet Office)
 • Sosiale velferdsselskaper registrert hos prefekturregjeringen (prefectural government) og/eller departementet for helse, arbeid og velferd (Ministry of Health, Labour and Welfare)
 • Offentlige interesseforeninger og stiftelser autorisert av kommisjonen for offentlige interesser (Public Interest Commission); eller generelle inkorporerte organisasjoner (ideell type) som opererer på en ideell basis for allmennyttighet.
Jordan
 • Registreringssertifikat som NGO fra departementet for sosial utvikling (Ministry of Social Development), vedtekter og stiftelsesdokument (oversatt)
Kasakhstan
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon fra justisminister (Minister of Justice), vedtekter og stiftelsesdokumenter
Kenya
 • Registreringssertifikat som NGO fra regjeringen i Kenya, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Korea
 • Registreringssertifikat som forening, stiftelse, ideell organisasjon fra lokale myndigheter
Latvia
 • Registreringssertifikat for stiftelse fra statsregisteret
Litauen
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon fra lokale myndigheter
Luxemburg
 • Registrerte ideelle organisasjoner (associations sans but lucratif – ASBL) eller stiftelser (foreninger).
Malaysia
 • Vedtekter, registrert i selskapsregister (Registry of Societies (ROS)), skattefritak registrert iht. inntektsskattelov
Malta
 • Registrert med skattefritak av Finansdepartementet (Ministry of Finance)
Mexico
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon fra justisdepartementet (Ministry of Justice) eller skattebetalerregisteret (Taxpayers Registry), registrering som sivilsamfunn / forening fra offentlig forvaltning eller føderalt register
Moldova
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon / NGO fra justisdepartementet (Ministry of Justice), vedtekter og stiftelsesdokumenter
Marokko
 • Vedtekter og stiftelsesdokument (oversatt til engelsk)
Namibia
 • Registreringssertifikat som NGO fra registreringskontor for lokale selskaper (Local Companies Registration Office)
Nederland
 • Ideelle eller ikke-statlige organisasjoner med offentlig nytteorganisasjon (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI)
 • Institusjon som fremmer sosial velferd (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) skattefri status
 • Stiftelser (stichtingen) eller foreninger (verenigingen) som driver aktiviteter til fordel for offentligheten; eller kirker eller andre religiøse organisasjoner (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
New Zealand
 • Ideelle eller ikke-statlige organisasjoner oppført i Charity Commission Register.
Nicaragua
 • Sertifikat for NPO, organisasjon for sosialhjelp, organisasjoner for sivilsamfunn fra Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada eller Indesol
Nigeria
 • Registreringssertifikat som NGO, vedtekter og stiftelsesdokumenter
Nord-Irland
 • Registrert som skattefri, XO/XN/XR-nummer fra HMRC
Norge
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon fra lokale myndigheter
Pakistan
 • Skattefritaksloven (Tax Exemption Act), godkjent av kontoret for kommisjonær for innlandsinntekt (Office of Commissioner of Inland Revenue)
Palestinske myndigheter
 • Registreringssertifikat for innenriks organisasjon (Certificate of Interiors registration) fra den palestinske selvstyremyndigheten
Panama
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon, sivil forening fra justisdepartementet, føderalt register
Paraguay
 • Registreringssertifikat for ideell organisasjon, sivil, fra justis-/innenriksdepartementet
Peru
 • Registreringssertifikat for ideell organisasjon fra justis-/innenriksdepartementet, skattefritak
Filippinene
 • Registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) og i stand til å spesifisere status som ikke-aksjeselskap og ideell organisasjon gjennom sine vedtekter, et sertifikat for skattefritak utstedt av Bureau of Internal Revenue (BIR), og/eller akkreditering fra det filippinske rådet for NGO-sertifisering (PCNC).
Polen
 • Offentlige velferdsorganisasjoner (Organizacja Pożytku Publicznego), stiftelser eller foreninger registrert i det nasjonale rettsregisteret (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) som opprettholdes av Justisdepartementet.
Portugal
 • Registreringskort for “Pessoa Colectiva”, registreringssertifisering fra Finansdepartementet
Puerto Rico
 • Skattefritatt registrering fra finansdepartementet (Department of the Treasury), registreringssertifikat for ideell organisasjon, vedtekter og stiftelsesdokument
Romania
 • Organisasjoner må være registrert som foreninger, stiftelser, føderasjoner eller religiøse foreninger, og operere på en ideell basis for allmennyttighet.
Russland
 • Registreringssertifikat som NGO fra skattedepartementet (Ministry of Taxes), lov om registrering av juridiske personer, vedtekter og stiftelsesdokument (oversatt)
Rwanda
 • Registreringssertifikat fra den nasjonale sikkerhetstjenesten eller som NGO fra Rwanda Directorate, vedtekter og stiftelsesdokument
San Salvador
 • Skattefritatt registrering fra finansdepartementet (Department of the Treasury), registreringssertifikat for ideell organisasjon, vedtekter og stiftelsesdokument
Skottland
 • Registrerte foreninger eller stiftelser etablert i henhold til artikkel 15 nr. 1 i loven om inntektsskatt for juridiske personer (Legal Entity Profit Tax Law).
Serbia
 • Ideelle eller ikke-statlige organisasjoner som er registrert hos veldedighetskommisjonæren (Commissioner of Charities) og/eller som holder status som institusjon av offentlig karakter (Institution of Public Character (IPC)).
Singapore
 • Registreringssertifikat som NGO fra departementet for sosial utvikling (Ministry of Social Development), vedtekter og stiftelsesdokument, firmaattest for et selskap uten aksjekapital
Sør-Afrika
 • Foreninger, stiftelser eller kooperativer med fradragsrett registrert hos innenriksdepartementet (Ministry of Interior) eller departementet for kultur, utdanning og idrett (Ministry of Culture, Education, and Sports).
Spania
 • Registreringssertifikat for veldedig organisasjon, "SCXXXXX"-nummer fra Office of Scottish Charity regulator, vedtekter og stiftelsesdokument
Sverige
 • Foreninger, stiftelser eller trossamfunn som er berettiget til fritak for inntektsskatt i henhold til kapittel 7 i inntektsskatteloven (Income Tax Act) og/eller opererer på ideell basis til fordel for offentligheten.
Sveits
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon, “Gemeinnuetzigkeit”, “Stiftung”, CH-nummer
Taiwan
 • Ideelle eller ikke-statlige organisasjoner som har et notarisert sertifikat for juridisk person og som er lisensiert av et departement i den sentrale regjeringen; eller lokale organisasjoner som er lisensiert av den aktuelle regionale byen eller fylkeskommunen.
Thailand
 • Registrert hos Office of the National Cultural Affairs Commission i Thailand, under Kulturdepartementet, vedtekter
Tyrkia
 • Registreringssertifikat som ideell organisasjon eller offentlig veldedighetsorganisasjon fra ministerrådet (Council of Ministries), vedtekter og stiftelsesdokument
Uganda
 • Registreringsstatutt for NGO 1989, registrering som NGO fra kommisjonær, vedtekter og stiftelsesdokumenter
De forente arabiske emirater
 • Registreringssertifikat som NGO fra lokale myndigheter
Storbritannia
 • Registreringsnummer som veldedighetsorganisasjon fra veldedighetskommisjonen (Charity Commission), CIC-registreringsnummer fra reguleringsorganet for CIC, vedtekter og stiftelsesdokument
Uruguay
 • Registreringssertifikat som sivil organisasjon, registrering med skattefritak fra lokale myndigheter
VENEZUELA
 • Registreringssertifikat som sivil organisasjon, registrering med skattefritak fra lokale myndigheter
Vietnam
 • Registrerte foreninger, stiftelser med juridisk status (dekret 45 (2010) for foreninger og dekret 148 (2007) for sosiale og veldedige fond), eller melding (dekret 151 (2007) om andelslag)
Zimbabwe
 • Registreringssertifikat som NGO fra lokale myndigheter, vedtekter og stiftelsesdokumenter

2. Sosiale påvirkningsorganisasjoner med et oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode

 • Stiftelsesdokumenter som beskriver organisasjonens oppdrag og hvordan alle aktivitetene er fokusert på å fullføre dette oppdraget.
 • "Oppdrag i samsvar med et offentlig eller samfunnsrelatert gode" betyr et sosialt, miljømessig, kulturelt eller økonomisk oppdrag som har som mål å takle sosiale problemer ved å forbedre samfunn, folks livsmuligheter eller miljøet.
DERSOM ORGANISASJONEN IKKE HAR INNTEKTER
 • Organisasjonens stiftelsesdokumenter må tydelig beskrive organisasjonens oppdrag og vise at alle aktiviteter er fokusert på å fullføre oppdraget (heller enn å skaffe inntekter).
DERSOM ORGANISASJONEN HAR INNTEKTER
 • Organisasjonens stiftelsesdokumenter må tydelig beskrive organisasjonens oppdrag og vise at alle aktiviteter er fokusert på å fullføre oppdraget (heller enn bare å skaffe inntekter).
 • Organisasjonen må også bevise med finansiell dokumentasjon at den investerer mesteparten av eventuelle inntekter den får, til å fullføre sitt offentlige eller samfunnsmessige oppdrag.

3. Folkehelseorganisasjoner og offentlige enheter som bistår med folkehelse

 • Organisasjonen må vise bevis på sin status som folkehelseorganisasjon – dette vurderes etter Canvas skjønn.