AI-productvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van AI-aangedreven producten en tools binnen Canva, waaronder, maar niet beperkt tot, Magic Media(opens in a new tab or window)(opens in a new tab or window), Magic Write™(opens in a new tab or window), Magic Edit(opens in a new tab or window), Magic Design(opens in a new tab or window) en Translate(opens in a new tab or window) (AI-producten). We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken.

Wees een goed mens

Wees een goed mens als u AI-producten gebruikt en gebruik deze niet om schadelijke content te creëren. We staan geen enkel gebruik van AI-producten toe dat in strijd is met deze voorwaarden of het Beleid voor acceptabel gebruik(opens in a new tab or window) van Canva, en we kunnen uw account opschorten of beëindigen als we constateren dat u het op die manier gebruikt.


Naast de punten die zijn vermeld in ons Beleid voor acceptabel gebruik(opens in a new tab or window), is het verboden om AI-producten te gebruiken om:

 • iemand te misleiden door te doen alsof de door AI-producten gegenereerde content door mensen is gegenereerd;
 • medisch advies of content te verstrekken met betrekking tot de behandeling, preventie, diagnose of overdracht van ziekten;
 • juridisch of financieel advies te geven;
 • contracten of juridisch bindende verplichtingen te genereren;
 • politieke content te genereren, onder meer voor verspreiding in verkiezingscampagnes;
 • broncode te genereren;
 • spam, ransomware, keyloggers, virussen of andere software te genereren;
 • schokkende content of content met naaktheid te genereren, waaronder obscene gebaren, lichaamsvloeistoffen of andere aanstootgevende onderwerpen;
 • informatie te genereren of verspreiden om te gebruiken voor de rechtsbedeling of andere juridische doeleinden;
 • volledig geautomatiseerde besluitvorming te implementeren.

Juridische mededeling

U bent verantwoordelijk voor alle tekst die u intypt en afbeeldingen of andere content die u uploadt naar AI-producten ('Input'), evenals voor het resulterende materiaal dat u genereert, zoals afbeeldingen of tekst ('Output'). U bent ervoor verantwoordelijk dat uw Input en Output voldoet aan deze voorwaarden en ons Beleid voor acceptabel gebruik(opens in a new tab or window) voordat u die gebruikt of deelt. U stemt ermee in dat u geen gevoelige persoonlijke gegevens (waaronder gegevens die raciale of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens over uw seksleven of seksuele geaardheid onthullen) zult opnemen in uw Input voor AI-producten.

Tussen u en Canva bent u, voor zover toegestaan door de wet, eigenaar van uw Input en Output en geeft u Canva het recht om uw Input en Output op ons platform te hosten en deze te gebruiken om onze producten en diensten op de markt te brengen en te verbeteren. Canva maakt geen aanspraak op auteursrecht op uw Input of Output.

U mag uw Output voor elk legaal doel gebruiken, op voorwaarde dat u zich aan deze voorwaarden houdt en dat u accepteert dat dergelijk gebruik op eigen risico is.

Wanneer u Output in uw Canva-ontwerpen gebruikt, vragen we u de bekijkers van uw ontwerpen te laten weten dat de content door AI is gegenereerd.

In het geval dat het vermoeden bestaat dat uw Input of Output onwettig is of anderszins in strijd is met deze voorwaarden, erkent u dat Canva dergelijke content mag verstrekken aan wetshandhavings- of andere overheidsinstanties, of in reactie op een gerechtelijk bevel.

Canva kan limieten opleggen aan het aantal Outputs dat u kunt creëren met AI-producten. U ontvangt een melding wanneer u het maximale aantal Outputs voor uw account hebt bereikt. Sommige AI-producten zijn niet in alle talen beschikbaar.

Deel- en publicatiebeleid

Sociale media, livestreaming en demonstraties

Het plaatsen van uw eigen prompts en content op sociale media is over het algemeen toegestaan, net als het livestreamen of tonen van AI-producten aan anderen, zolang u:

 • elke Output handmatig controleert voordat u die deelt of tijdens het streamen;
 • de content toeschrijft aan uw naam of uw bedrijf;
 • aangeeft dat de content door AI is gegenereerd op een manier die geen enkele gebruiker redelijkerwijs kan ontgaan of verkeerd kan begrijpen;
 • geen content deelt die deze voorwaarden schendt of die anderen kan beledigen (ook niet als u voor prompts verzoeken van het publiek aanneemt).

Content geschreven in samenwerking met AI-producten

U mag onder de volgende voorwaarden geschreven content (bijvoorbeeld een boek) die gedeeltelijk met AI-producten is gemaakt, publiceren:

 • de gepubliceerde content wordt toegeschreven aan uw naam of bedrijf;
 • de rol van AI bij het formuleren van de content wordt duidelijk getoond op een manier die geen enkele lezer kan ontgaan, en waarvan een gemiddelde lezer zou vinden dat die voldoende gemakkelijk te begrijpen is;
 • de content is niet in strijd met ons Beleid voor acceptabel gebruik of deze voorwaarden;
 • u deelt geen resultaten die anderen kunnen beledigen.

U moet bijvoorbeeld in een voorwoord of inleiding (of op een vergelijkbare plaats) de relatieve rol van het opstellen, bewerken enz. van uzelf en de AI-producten beschrijven. U mag door AI gegenereerde content niet voorstellen alsof deze volledig door u is gegenereerd, en u moet de uiteindelijke verantwoordelijkheid nemen voor de content die wordt gepubliceerd.

Disclaimer

De Output van AI-producten wordt gegenereerd door kunstmatige intelligentie. Canva heeft de nauwkeurigheid van de Output niet geverifieerd en deze vertegenwoordigt niet de mening van Canva.

Canva geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de Output en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die op enigerlei wijze voortvloeit uit uw gebruik van de Output of weglatingen of fouten in de Output. We raden u aan professioneel en onafhankelijk advies in te winnen voordat u handelt op basis van enig advies in de Output, of vertrouwt op de juistheid van de Output.

Technologiepartners

Canva gebruikt technologie van externe dienstverleners om sommige van onze AI-producten te leveren. U erkent dat alle Input die u verstrekt, inclusief alle persoonlijke gegevens die u in die Input wilt opnemen, zal worden gedeeld met externe dienstverleners, zoals OpenAI, LLC om u de dienst te leveren en dat zij dergelijke Input ook kunnen gebruiken om hun dienstverlening verbeteren. Dit geldt ook voor alle persoonlijke gegevens die u in dergelijke Input wilt opnemen en u erkent dat ons Privacybeleid(opens in a new tab or window) van toepassing is op de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. U stemt ermee in dat dergelijke persoonlijke gegevens in een Input worden overgedragen naar OpenAI, LLC in de Verenigde Staten, wat, afhankelijk van waar u woont, mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens biedt.

Feedback

We ontvangen graag feedback over onze AI-producten. U kunt op elk gewenst moment de meldknop gebruiken of contact opnemen met ons ondersteuningsteam(opens in a new tab or window) om feedback te geven. Canva kan uw feedback ook delen met OpenAI, LLC.