Overeenkomst voor Inzenders

Deze Overeenkomst voor Inzenders is van kracht per 9 september 2022. Bekijk eerdere versies van dit en overig beleid in onze Beleidsarchieven(opens in a new tab or window).

Zorg je algemene voorwaarden van deze Overeenkomst voor Inzenders ('Overeenkomst voor Inzenders') zorgvuldig doorleest voordat je enige Stockmedia indient. Deze Overeenkomst voor Inzenders, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, beschrijft de rechten die je aan Canva verleent met betrekking tot alle Stockmedia, en welk gebruik Canva mag maken van de Stockmedia.


Termen die beginnen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in deze Overeenkomst voor Inzenders hebben de betekenis die daaraan is gegeven in onze Gebruikersvoorwaarden(opens in a new tab or window).


In deze Overeenkomst worden de voorwaarden van de volgende aanvullende documenten opgenomen, met inbegrip van alle toekomstige wijzigingen of aanpassingen daarvan:

Dit zijn de voorwaarden waarmee je instemt wanneer je Stockmedia indient in Canva.

Er zijn nog enkele andere documenten die van toepassing kunnen zijn op je gebruik van de Service. Dit zijn de koppelingen naar andere overeenkomsten die mogelijk relevant zijn.

1. Onze Service

1.1 Onze Service.

Canva exploiteert een online ontwerp- en medialicentieservice. Je kunt ervoor kiezen om bij te dragen aan de Service met stockfoto's, illustraties, lettertypen, sjablonen en andere media, samen met eventuele bijbehorende tekst, voor licentie aan andere gebruikers ('Stockmedia'). Iedere gebruiker die Stockmedia indient bij de Service (met inbegrip van Canva-sjabloonontwerpers of -elementontwerpers die deel uitmaken van het ontwerpersprogramma van Canva) wordt een 'Inzender' genoemd. Inzenders moeten ouder zijn dan 18 jaar (of de wettelijke minimumleeftijd die in hun land vereist is om een overeenkomst aan te gaan).

1.2 Richtlijnen voor Inzenders.

Je stemt ermee in de Kwaliteitsrichtlijnen voor Inzenders(opens in a new tab or window) en de Kwaliteitsrichtlijnen voor beoordeling(opens in a new tab or window) te volgen (samen de 'Richtlijnen'), zoals die van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Indien Canva vaststelt dat door jou ingediende Stockmedia niet aan de Richtlijnen voldoen, kan Canva naar eigen goeddunken je account pauzeren, beperkingen voor indiening opleggen aan je account, een tijdelijke blokkering instellen voor de beoordeling van Stockmedia van je account en/of Stockmedia afwijzen. Het buitensporig indienen van Stockmedia die niet aan de Richtlijnen voldoen, of het indienen van Stockmedia waarvan Canva, naar eigen goeddunken, vaststelt dat deze frauduleus zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, het indienen van gedupliceerde content of identieke content waarvan alleen het formaat is gewijzigd) kan leiden tot de beëindiging van je Canva-account voor Inzenders. Je stemt ermee in dat je geen content zult downloaden die je hebt ingediend als Stockmedia en ook geen derde partij zult verzoeken om dit te doen.

1.3 Behandeling en verwijdering van Stockmedia.

Canva heeft het recht om Stockmedia te weigeren, om welke reden dan ook of zonder reden. Canva heeft het recht om op elk moment Stockmedia te verwijderen uit de Service om welke reden dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, onze overtuiging dat je indiening ons zou of zou kunnen onderwerpen aan juridische stappen of indien je Stockmedia de voorwaarden van deze Overeenkomst of onze Richtlijnen schendt) of zonder reden. Je hebt het recht om je Stockmedia te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen uit onze Service. Canva zal zich naar redelijkheid inspannen om de Stockmedia, inclusief eventuele aanvullende versies zoals uitsneden (zoals hieronder gedefinieerd), binnen zestig (60) dagen nadat je deze Stockmedia hebt gedeactiveerd, te laten verwijderen uit de Service en gelieerde of partnerwebsites. Je stemt er echter mee in dat alle door Canva verleende licenties met betrekking tot enige Stockmedia die uit de Service worden verwijderd, volledig van kracht blijven onder de voorwaarden van die licentie. Daarnaast stem je er ook mee in dat Canva ten minste een miniatuur van alle door jou verwijderde Stockmedia voor onbepaalde tijd kan bewaren. In het geval dat Stockmedia worden verwijderd tussen het moment dat een gebruiker deze gebruikt in een ontwerp en wanneer dat ontwerp wordt geëxporteerd, verdien je royalty's voor de Stockmedia, zelfs nadat deze zijn verwijderd. Dit is een ongewone, bijzondere situatie. Gedeactiveerde content kan niet in licentie worden gegeven aan een gebruiker die deze content nog niet in een ontwerp heeft opgenomen voordat deze werd verwijderd.

Bij Canva draait alles om content delen, zodat anderen er prachtige ontwerpen mee kunnen maken. De content die u op Canva indient, wordt onderdeel van die geweldige creaties.

Elk kunstwerk is een prachtige creatie, maar wij bepalen welke content gepast is voor Canva. Als je een deel van je content van Canva wilt verwijderen, kun je ons hiervan op de hoogte stellen. Wij halen deze dan van de Service af.

2. Eigendom, vrijgaven en je licentieverlening en garantie

2.1 Eigendom.

Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van auteursrechten aan Canva. Het auteursrecht in en op alle Stockmedia blijft bij de eigenaar van dat auteursrecht. Alle Stockmedia die je bij de Service indient, moeten je eigen originele werk zijn.

2.2 Vrijgave van modellen en eigendommen.

Door Stockmedia bij Canva in te dienen, bevestig je geldige en nauwkeurige vrijgaven te verstrekken voor alle Stockmedia die je naar Canva uploadt en die, naar ons oordeel, een identificeerbaar gezicht, identificeerbare persoon, andere identificeerbare eigenschap of identificeerbaar eigendom bevat. Indien je niet beschikt over een vrijgave voor de Stockmedia die een afbeelding of afbeeldingen bevat van een identificeerbare persoon of identificeerbaar eigendom, kan Canva ervoor kiezen om dergelijke content te weigeren. Je stemt ermee in dat je als enige verantwoordelijk bent voor het bewaren van alle originele vrijgaven en het bijhouden van volledige en nauwkeurige registraties van deze vrijgaven voor alle Stockmedia. Alle toepasselijke vrijgaven moeten samen met de Stockmedia elektronisch worden ingediend bij Canva. Je erkent en stemt ermee in dat het indienen van vervalste, onnauwkeurige of anderszins gebrekkige vrijgaven een wezenlijke schending van deze Overeenkomst inhoudt en kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je account zonder voorafgaande kennisgeving. Je stemt ermee in het model te informeren, ook in dergelijke vrijgaven, dat:

(a) Canva beschrijvende labels zal toepassen en publiceren (ook via voorspellende analyses) in combinatie met Stockmedia (inclusief, maar niet beperkt tot, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid en gezondheidsinformatie) om deze gemakkelijker doorzoekbaar te maken en voor analysedoeleinden; en

(b) De Stockmedia en labels wereldwijd openbaar beschikbaar kunnen zijn en worden overgebracht naar landen met andere privacywetten, waar ze kunnen worden opgeslagen, geraadpleegd en gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid(opens in a new tab or window) van Canva.

2.3 Licentieverlening.

Door het indienen van Stockmedia bij de Service, (met uitzondering van sjablonen, die worden behandeld in sectie 4.1 hieronder), verleen je Canva hierbij een wereldwijd, niet-exclusief recht en licentie om alle door jou geüploade en door Canva geaccepteerde Stockmedia te kopiëren, reproduceren, voor afgeleide werken te gebruiken, publiekelijk te tonen, te vermarkten, in sublicentie te geven en te verkopen, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Canva mag ook Stockmedia reproduceren, weergeven, doorgeven, uitzenden en aanpassen om Canva te promoten, te adverteren, te gebruiken voor educatieve doeleinden en anderszins te vermarkten, zonder extra vergoeding aan jou (behalve indien anders overeengekomen of zoals beschreven in deze Overeenkomst). Marketing kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het gebruik van Stockmedia binnen de Service, alsmede sociale media- en netwerksites.


Canva heeft het recht, maar niet de plicht, om alle Stockmedia in licentie te geven aan haar gebruikers in overeenstemming met onze Licentieovereenkomst voor content(opens in a new tab or window) of een andere licentie die door Canva wordt aangeboden. Dit omvat het recht van Canva om Stockmedia aan haar gebruikers in licentie te geven via een abonnementsmodel. De specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Stockmedia worden bepaald door de licentie waaronder een bepaalde gebruiker dergelijke categorieën van Stockmedia downloadt. Je stemt er ook mee in dat Canva alle rechten die onder deze Overeenkomst worden verleend, mag verlenen of in sublicentie mag geven aan haar serviceproviders, aanverwante rechtspersonen of andere derden voor gebruik op alle versies van de Canva-service over de hele wereld.


Je erkent en stemt ermee in dat gebruikers de Stockmedia mogen gebruiken voor het onder onze Licentieovereenkomst voor content(opens in a new tab or window) toegestane gebruik of een andere licentie die door Canva wordt aangeboden en dat zij niet verplicht zijn Canva of jou te informeren over het gebruik van Stockmedia.

Wij claimen geen auteursrecht op de content die bij ons door anderen wordt ingediend.

Om je Stockmedia te kunnen aanvaarden, moeten deze de juiste vrijgaven hebben; je kunt hier meer over lezen in onze Richtlijnen.

Door Stockmedia bij Canva in te dienen, geef je ons het recht om licenties te verlenen aan anderen zodat zij deze kunnen gebruiken.

2.4 Garantie.

Je stemt ermee in dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle Stockmedia die je op of via de Service beschikbaar stelt. Je verklaart en garandeert dat (1) je de enige en exclusieve eigenaar bent van alle Stockmedia of dat je beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijgaven die nodig zijn om ons de rechten te verlenen op dergelijke Stockmedia zoals beoogd in deze Overeenkomst voor Inzenders; en (2) noch de Stockmedia, noch het plaatsen, uploaden, publiceren, verzenden of ontvangen van de Stockmedia of ons gebruik van de Stockmedia op, via of door middel van de Service inbreuk zal maken op of misbruik zal maken van intellectuele eigendomsrechten van derden, of publiciteits- of privacyrechten of deze zal schenden, of zal resulteren in de schending van enige toepasselijke wet of regelgeving.


2.5 Metadata en labeling van gegevens

Van tijd tot tijd kan Canva de metadata van Stockmedia en sjablonen toepassen of bewerken met het oog op het zoeken naar en de vindbaarheid van de sjablonen en/of de Canva-bibliotheek. Dit kan onder meer inhouden dat voorspellende analyses worden toegepast om onze Service voor gebruikers te verbeteren. Dit kan omvatten: componenten (bijv. achtergrond, ogen); labeling van onbewerkte afzonderlijke gegevens (bijv. 'man met hond'); het opsporen van content die verboden is volgens onze Gebruikersvoorwaarden voor monitoring- en veiligheidsdoeleinden (bijv. pornografisch of auteursrechtelijk beschermd materiaal); en vertaling van audiosoundtracks. Door Stockmedia en sjablonen bij Canva in te dienen, stem je ermee in dat je content door Canva voor dit doel kan worden gebruikt.


2.6 Toeschrijving

Canva zal je Stockmedia altijd aan jou toeschrijven in de Canva-bibliotheek. Je erkent en stemt ermee in dat gebruikers niet verplicht zijn om Stockmedia aan jou toe te schrijven wanneer zij Stockmedia gebruiken in hun ontwerpen. Je stemt ermee in afstand te doen van eventuele morele rechten die je hebt met betrekking tot je Stockmedia (of wanneer afstand nemen niet mogelijk is, stem je ermee in deze rechten niet te doen gelden jegens Canva of onze gebruikers).

3. Uitsneden en de eigendomsrechten van Canva

3.1 Overzicht uitgesneden foto's.

Aanvullende versies van bepaalde Stockmedia die zijn 'uitgesneden' zodat de achtergrond transparant is en het resulterende bestand in PNG-formaat is ('Uitsnede(n)') zijn ook beschikbaar op de Service. Canva zal licenties opslaan en verkopen voor zowel het oorspronkelijk ingediende Stockmediabestand als de uitgesneden versie. Je ontvangt altijd de toepasselijke royalty's voor de verkoop van licenties voor alle versies van je Stockmedia, hoewel Canva zich het recht voorbehoudt een premie in rekening te brengen (die NIET wordt meegenomen in de royaltyberekeningen) voor de gemaakte uitsnede (zoals hieronder gedefinieerd).

3.2 Door Canva gemaakte uitsneden.

Canva mag, naar eigen goeddunken, een uitsnede maken als een aanvullende versie van Stockmedia ('door Canva gemaakte uitsnede'). Elke door Canva gemaakte uitsnede van je Stockmedia zal worden gemaakt zonder kosten voor jou. Je hebt echter niet het recht om door Canva gemaakte uitsneden te gebruiken, te verkopen, te distribueren, aan te passen of er op enigerlei wijze afgeleide werken van te maken. Canva biedt alleen door Canva gemaakte uitsneden aan voor licentie, terwijl de onderliggende originele Stockmedia beschikbaar blijven voor licentie op Canva. Je begrijpt dat Canva niet verplicht is om het uitsnijdproces uit te voeren en dat elke door Canva gemaakte uitsnede naar eigen goeddunken van Canva wordt gemaakt.

3.3 Door Inzenders gemaakte uitsneden.

Het staat je vrij je eigen uitsneden in te dienen, samen met de originele Stockmedia in overeenstemming met de Kwaliteitsrichtlijnen voor Inzenders(opens in a new tab or window). Canva zal zowel de oorspronkelijk ingediende Stockmedia als de uitgesneden versie beoordelen. Een bestand kan, naar eigen goeddunken van Canva, worden afgewezen vanwege de inhoud van de Stockmedia en/of de kwaliteit van de uitsnede. Je blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, in en op alle uitsneden die je bij de Service indient.

Wat Canva voor een deel zo geweldig maakt om mee te ontwerpen, is dat de meeste items in onze mediabibliotheek worden uitgesneden, zodat de achtergrond transparant is.

Wij kunnen ervoor kiezen om sommige van je afbeeldingen uit te snijden, of wij kunnen ervoor kiezen dit niet te doen. Als wij dit wel doen, mag je de uitgesneden versie niet downloaden of gebruiken. Als je de originele afbeelding deactiveert, wordt de uitsnede ook gedeactiveerd.

Als je je eigen foto's uitsnijdt (wat we erg leuk zouden vinden!), zullen we zowel de originele afbeelding als de uitgeknipte versie onafhankelijk beoordelen.

4. Sjablonen

4.1 Publiceren

Het staat je vrij om je sjablonen in te dienen om deze openbaar beschikbaar te stellen voor andere gebruikers. Je moet sjablonen via de Services publiceren in de Canva-bibliotheek in overeenstemming met alle toepasselijke contentrichtlijnen die zullen worden opgenomen in je overeenkomst met Canva. Canva beoordeelt de ingediende sjablonen en kan ervoor kiezen deze niet te promoten of andere soortgelijke maatregelen te nemen naar eigen goeddunken van Canva. Als je sjabloon door Canva wordt aanvaard, ga je ermee akkoord dat het sjabloon (inclusief de elementen die erin zijn opgenomen) in licentie wordt gegeven in overeenstemming met bepaling 2.3 hierboven, behalve dat de licentie met betrekking tot het sjabloon op exclusieve basis zal zijn voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van indiening van het specifieke sjabloon. Gedurende deze tijd kan het ontwerp niet worden ingediend, uitgelicht of anderszins toegankelijk worden gemaakt via een concurrerend online platform voor grafisch ontwerp en wordt de gebruiker naar een ander ontwerpplatform geleid om dat ontwerp te gebruiken. Je erkent en stemt ermee in dat elementen, zoals vectoren, in door jou ingediende sjablonen afkomstig zijn uit de Canva-bibliotheek en wanneer dit niet het geval is, stem je ermee in deze als een gratis element bij Canva in te dienen, voor zover je deze niet als Pro-elementen hebt ingediend.

4.2 Profiel

Canva kan een verzameling maken van elk sjabloon, waarbij gebruikers kunnen bladeren door gemaakte sjablonen en resultaten kunnen publiceren door te verwijzen naar specifieke Inzenders.

4.3 Royalty's

Je kunt kiezen of je sjablonen gratis of in betaalde vorm voor gebruikers wilt indienen. Inzenders komen in aanmerking voor een betaling van een royalty in overeenstemming met sectie 5.1 en met toepassing van de royaltytarieven die op de pagina Royalty's(opens in a new tab or window) worden vermeld, die kunnen variëren op basis van gebruik en naar goeddunken van Canva.


5. Te betalen bedragen en betalingsvoorwaarden

5.1 Royalty's

Canva betaalt je een royalty voor elke unieke, ontdubbelde licentie die is uitgegeven voor je Stockmedia, die gebruikers kunnen verkrijgen door (a) een licentie te kopen; of (b) een in aanmerking komend Canva-abonnement te hebben. De huidige royaltytarieven worden vermeld op de pagina Royalty's(opens in a new tab or window). Canva kan de betaling opschorten of het royaltytarief en/of het betalingsschema te allen tijde wijzigen. Indien Canva het royaltytarief wijzigt, worden royalty's die vóór de effectieve wijziging van het tarief zijn verdiend, gecrediteerd tegen het tarief dat van kracht was op het tijdstip dat die royalty's werden verdiend. Je kunt er ook voor kiezen om geen betaling te ontvangen voor Stockmedia door het juiste vakje aan te vinken tijdens het indienen; in dat geval zullen die specifieke Stockmedia gratis beschikbaar zijn voor gebruikers.

5.2 Betaling

Betaling van royalty's vindt elke maand automatisch plaats, via de door Canva aangewezen methode voor betalingsverwerking, wanneer het saldo van de vorige maand hoger is dan $ 10. De drempel van $ 10 voor de uitbetaling van royalty's kan niet worden aangepast. Inzenders die hun accounts vrijwillig sluiten, kunnen om betaling van alle uitstaande royalty's verzoeken. Indien je account wordt opgeschort wegens schending van deze Overeenkomst, zullen alle royalty's en/of andere vergoedingen die anderszins uit hoofde van deze Overeenkomst aan jou verschuldigd zouden zijn, voor jou verbeurd worden verklaard. Als je je betalingen ontvangt via een online dienst voor betalingsverwerking, moet je ook aan de algemene voorwaarden van deze dienst voldoen om betalingen te ontvangen.

5.3 Terugbetalingen

Indien je gecrediteerd bent voor een licentieverkoop of licentieverkopen en Canva daarna een terugbetaling doet aan een gebruiker die een van je Stockmedia in licentie heeft genomen, heeft Canva het recht om royalty's die op je account zijn gecrediteerd en/of aan dergelijke terugbetaalde abonnementen zijn toegewezen, in mindering te brengen. Terugboekingen van creditcards zullen op dezelfde manier worden behandeld als terugbetaalde licentieaankopen. Indien Canva je om welke reden dan ook te veel royalty's of andere vergoedingen betaalt, heeft Canva het recht het teveel betaalde bedrag in te houden op je opgebouwde royalty's of de onmiddellijke terugbetaling van deze teveel betaalde royalty's of andere vergoedingen te vorderen.

5.4 Inhouding van belasting

Canva zal een percentage van de royalty's van de Inzender inhouden en de inhoudingen indienen bij het Australian Tax Office (ATO). Het tarief van de ingehouden belasting is meestal maximaal 30%, maar zal afhangen van het land waar de Inzender is geregistreerd en of er al dan niet een toepasselijk belastingverdrag bestaat tussen Australië en het land van registratie van de Inzender. Op verzoek van de Inzender zal Canva een overzicht verstrekken van de door Canva geïnde belasting aan het einde van het Australische boekjaar, 30 juni, dat de Inzender kan gebruiken om een verzoek in te dienen bij de belastingautoriteiten van het eigen land voor een verrekening van de ingehouden belasting.


Canva is niet verantwoordelijk voor de betaling van belastingen die worden geheven op de royalty's die aan de Inzender worden betaald in het rechtsgebied van de desbetreffende Inzender. Je bent als enige verantwoordelijk voor de berekening en betaling van dergelijke belastingen. De royalty's die Canva op grond van deze Overeenkomst voor Inzenders betaalt, zullen niet worden verhoogd met dergelijke belastingen.

Je ontvangt een royalty elke keer dat iemand je Stockmedia in licentie neemt. Het precieze bedrag van deze royalty kan veranderen naarmate we ontdekken hoe we onze service het best kunnen beheren.

Je kunt er ook voor kiezen om je Stockmedia gratis te maken. In bepaalde omstandigheden kunnen wij er ook voor kiezen, maar zijn wij niet verplicht, om je royalty's te betalen voor Stockmedia die je als gratis hebt aangemerkt.

We sturen je een maandelijkse betaling telkens als je inkomsten de drempel van $ 10 overschrijden. Indien je account wordt opgeschort wegens schending van deze Overeenkomst, zullen je royalty's verbeurd worden verklaard.

Als iemand om terugbetaling vraagt of als de creditcardtransactie van iemand wordt teruggedraaid, dan kunnen wij die specifieke royalty terugvorderen.

Andere beleidsnormen