Barreertuu ni hiraanfatanii?
Seena

Namooni milliyyona 10 saxaxuu Canvatti makkamaniiruu.

Sagaanta saxaxuuma kan aduunyaa itti fayyadamuuf isa salphaa The Webbys

Canvan nama hunda akka saxaxuu ta,uuf ni dandeesissa. PSFK