ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ


ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਸਮਰਥਿਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। Canva ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ:

Android ਜਾਂ iOS ਲਈ Canva ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਜਾਂ Canva ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।