Wytyczne dotyczące kryteriów wyboru

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać nasze wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji do naszego programu dla organizacji non-profit.

Organizacje, które NIE kwalifikują się do programu Canva dla organizacji non-profit

 • Nie kwalifikują się organizacje, które nie mają statusu 501(c)3, lecz oznaczenie 501(c)4, 501(c)6 lub inny status organizacji non-profit.
 • Szkoły podstawowe i średnie, uczelnie wyższe i uniwersytety. Dopuszczalne wyjątki obejmują niezależne szkoły społeczne. Zapoznaj się z naszą ofertą Canva dla oświaty.
 • Stowarzyszenia handlowe i branżowe bez celów charytatywnych lub działań na rzecz osób niebędących członkami
 • Organizacje polityczne i pracownicze
 • Podmioty indywidualne

Organizacje, które KWALIFIKUJĄ się do programu Canva dla organizacji non-profit

 1. Zarejestrowane organizacje non-profit
 2. Organizacje społeczne, których misja jest spójna z korzyścią publiczną lub społeczną
 3. Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego

Wymagana dokumentacja

Uwaga: wymagana dokumentacja różni się w zależności od typu organizacji.

1. Zarejestrowane organizacje non-profit (na podstawie krajów)

 • Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego (według uznania firmy Canva)
 • Organizacje objęte wyłączeniem grupowym (np. Kościoły) muszą nadal uzyskać uznanie statusu 501(c)(3) będącego podstawą do zwolnienia podatkowego z amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS).
 • Kanadyjskie organizacje charytatywne zarejestrowane w kanadyjskim urzędzie podatkowym (CRA)
 • Kanadyjskie federalne organizacje non-profit zarejestrowane w agencji rządowej Industry Canada
 • Kanadyjskie federalne organizacje non-profit zarejestrowane w agencji rządowej Industry Canada
 • Zaświadczenie rejestracji stowarzyszenia/fundacji wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości (IGJ Reg)
 • Cywilne/uproszczone zaświadczenie o rejestracji wydane przez urząd podatkowy Administracion Federal De Ingreos Publicos, Certyfikat Praw Człowieka – numer CN
 • Organizacje charytatywne zarejestrowane w australijskiej organizacji charytatywnej i komisji non-profit (ACNC)
 • Zwolnienie z podatku dochodowego dla organizacji non-profit zgodnie z definicją ATO.
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
 • Rejestracja w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Rodzinnej
 • Rejestracja w Ministerstwie Opieki Społecznej jako Organizacja Rozwoju Społecznego
 • Zaświadczenie rejestracji; Rząd Belgii – holenderski: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Zaświadczenie rejestracji; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Kierownika Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez urząd Director General del Registro de Asocaciones lub Zaświadczenie o rejestracji fundacji wydane przez urząd Fundaciones Sins Fines de Lucro
 • Minister Sprawiedliwości, Zaświadczenie o rejestracji OPP/Stowarzyszenia, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zarejestrowane stowarzyszenia / organizacje non-profit (OPP), firmy prowadzące działalność opisaną w art. 31 Ustawy o spółkach z 2007 r., z późniejszymi zmianami lub fundusze powiernicze działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń, fundacji, OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
 • Osoby prawne non-profit działające na rzecz pożytku publicznego (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Radę Ministrów, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Izby Handlu
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako fundacja, darowizny z rejestru fundacji, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Stowarzyszenia (foreninger), fundacje (stiftelser), instytucje (institutioner) lub wspólnoty religijne (religiøse samfund) zatwierdzone przez Ministerstwo Podatków
 • Numer rejestracyjny organizacji charytatywnej wydany przez urząd IRS
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez sądy krajowe, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Stowarzyszenia non-profit (rekisteröity yhdistys), fundacje (säätiöt) lub wspólnoty religijne (uskonnollinen yhdyskunta) zarejestrowane w Krajowej Radzie ds. Patentów i Rejestracji.
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe utworzone na mocy ustawy „Association Loi 1901” lub „Fondation Loi 1987” i zarejestrowane w rejestrze „Journal Officiel des Associations” lub jakiejkolwiek innej francuskiej publikacji prawniczej.
 • Stowarzyszenia, fundacje lub inne osoby prawne non-profit, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (Gemeinnützigkeit), organizacji charytatywnej (Mildtaetigkeit) lub organizacji religijnej (Kirchliche) i/lub działają na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Departament Sekretarza Generalnego, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Ministerstwo Finansów, Dziennik Ustaw, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP/NGO wydane przez samorząd lokalny
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP/NGO wydane przez samorząd lokalny
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń, fundacji, OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
 • Organizacje non-profit, organizacje pozarządowe lub fundusze powiernicze utworzone na mocy aktu lub w inny sposób i zatwierdzone jako organizacje charytatywne przez urząd skarbowy (Inland Revenue Department) zgodnie z art. 88 ustawy o podatku dochodowym (Inland Revenue Ordinance).
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP wydane przez właściwy sąd rejestrowy, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji funduszu powierniczego lub towarzystwa
 • Fundacje (Yayasan) lub stowarzyszenia (Perkumpulan) zatwierdzone jako osoby prawne przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka (Ministry of Law and Human Rights)
 • Numer CHY wydany przez Urząd Skarbowy, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Numer „AMUTA” wydany przez urząd State of Israel Registrar, Zaświadczenie o rejestracji OPP
 • Zaświadczenie o rejestracji organizacji jako ONLUS, ODV lub APS, statut i akt założycielski. Tam, gdzie jest to konieczne i stosowne, kopia wpisu do rejestru RUNTS (Single National Register of the Third Sector).
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, numer „TRN” wydane przez Ministerstwo Finansów
 • Określone korporacje non-profit (OPP) certyfikowane przez rząd prefektury lub kancelarię rządu
 • Organizacje opieki społecznej zarejestrowane w rządzie prefektury i/lub Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej
 • Stowarzyszenia i fundacje interesu publicznego upoważnione przez Komisję ds. Interesu publicznego; lub stowarzyszenia spółek (General Incorporated Associations) (non-profit) działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego, Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone)
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP wydane przez Ministra Sprawiedliwości, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO wydane przez Rząd Kenii, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji jako stowarzyszenie, fundacja, OPP wydane przez samorząd lokalny
 • Zaświadczenie o rejestracji fundacji wydane przez Rejestr Państwowy
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez samorząd lokalny
 • Zarejestrowane stowarzyszenia non-profit (associations sans but lucratif – ASBL) lub fundacje (fondations).
 • Statut Stowarzyszenia, Zaświadczenie o rejestracji w Rejestrze Stowarzyszeń (ROS), Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane na mocy ustawy o podatku dochodowym
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez Ministerstwo Finansów
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub Rejestr Podatników, Rejestracja jako społeczeństwo/stowarzyszenie obywatelskie wydane przez Administrację publiczną lub Rejestr Federalny
 • Zaświadczenie o rejestracji jako OPP/NGO wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone na j. angielski)
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP z Lokalnego Urzędu Rejestracji Firm
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe z organizacjami pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI)
 • Status zwolnienia z podatku wydany przez instytucję promująca opiekę społeczną (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI)
 • Fundacje (stichtingen) lub stowarzyszenia (verenigingen) prowadzące działalność pożytku publicznego; lub kościoły lub inne organizacje religijne (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe wymienione w rejestrze Charities Commission.
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Organizacji świadczeń Socjalnych, Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego wydane przez urząd Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada lub Indesol
 • Zaświadczenie o rejestracji jako NGO, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku, Numer XO/XN/XR wydany przez brytyjski urząd podatkowy (HMRC)
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez samorząd lokalny
 • Ustawa o zwolnieniu z podatku, zatwierdzona przez urząd Office of Commissioner of Inland Revenue
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez urząd Autonomii Palestyńskiej
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Stowarzyszenia Obywatelskiego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Rejestr Federalny
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, Stowarzyszenia Obywatelskiego wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/Spraw Wewnętrznych, Zwolnienie z podatku
 • Rejestracja w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zdolność do określenia statusu non-stock, non-profit na podstawie dokumentów regulujących, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydanego przez Biuro Podatkowe (BIR) i/lub akredytacji wydanej przez Radę Filipin dla certyfikacji organizacji pozarządowych (PCNC).
 • Organizacje Pożytku Publicznego, fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Karta rejestracyjna „Pessoa Colectiva”, zaświadczenie o rejestracji wydane przez Ministerstwo Finansów
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Departament Skarbu, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Organizacje muszą być zarejestrowane jako stowarzyszenia, fundacje, federacje lub stowarzyszenia wyznaniowe i działać na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Podatkowe, Ustawa o rejestracji podmiotów prawnych, Statut i Umowa Stowarzyszenia (przetłumaczone)
 • Zaświadczenie o rejestracji wydane przez Narodową Służbę Bezpieczeństwa lub jako NGO wydane przez urząd Rwanda Directoriate, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku wydane przez Departament Skarbu, Zaświadczenie o rejestracji OPP, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji organizacji charytatywnej z numerem „SCXXXXX” wydane przez urząd Office of Scottish Charity, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe zarejestrowane przez urząd Commissioner of Charities i/lub posiadające status instytucji o charakterze publicznym (IPC).
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez Ministerstwo Rozwoju Społecznego, Statut i Umowa Stowarzyszenia, Zaświadczenie o założeniu spółki nieposiadającej kapitału zakładowego
 • Stowarzyszenia, fundacje lub spółdzielnie podlegające odliczeniu od podatku zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie Kultury, Edukacji i Sportu.
 • Stowarzyszenia, fundacje lub spółdzielnie podlegające odliczeniu od podatku zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych lub Ministerstwie Kultury, Edukacji i Sportu.
 • Stowarzyszenia, fundacje lub wspólnoty wyznaniowe uprawnione do zwolnienia z podatku dochodowego na mocy rozdziału 7 ustawy o podatku dochodowym i/lub działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP, „Gemeinnuetzigkeit”, „Stiftung”, numer CH
 • Organizacje non-profit lub pozarządowe posiadające notarialne zaświadczenie osoby prawnej i licencjonowane przez departament rządu centralnego; lub organizacje lokalne licencjonowane przez odpowiednie władze regionalne miasta lub powiatu.
 • Zarejestrowane w urzędzie National Cultural Affairs Commission w Tajlandii w Ministerstwie Kultury, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji OPP lub organizacji pożytku publicznego wydane przez Radę Ministrów, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Statut rejestracji NGO z 1989 r., Rejestracja NGO wydana przez Urząd Komisarza, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez samorząd lokalny
 • Numer rejestracyjny organizacji charytatywnej nadany przez urząd Charity Commission, numer rejestracyjny CIC nadany przez organ regulacyjny CIC, Statut i Umowa Stowarzyszenia
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń obywatelskich, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez samorząd lokalny
 • Zaświadczenie o rejestracji stowarzyszeń obywatelskich, zaświadczenie o zwolnieniu z podatku wydane przez samorząd lokalny
 • Zarejestrowane stowarzyszenia, status prawny fundacji (Dekret 45 z 2010 r. dla stowarzyszeń i Dekret 148 z 2007 r. dotyczący funduszy społecznych i charytatywnych) lub powiadomienie w sprawie spółdzielni (Dekret 151 z 2007 r.)
 • Zaświadczenie o rejestracji NGO wydane przez samorząd lokalny, Statut i Umowa Stowarzyszenia

2. Organizacje społeczne, których misja jest spójna z korzyścią publiczną lub społeczną

 • Dokumentacja zarządzająca, która określa Twoją misję i określa, w jaki sposób wszystkie Twoje działania są ukierunkowane na jej osiągnięcie.
 • „Misja zgodna z korzyścią publiczną lub społeczną” oznacza misję społeczną, środowiskową, kulturalną lub gospodarczą, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez poprawę warunków społeczności, szans życiowych ludzi lub stanu środowiska.
JEŚLI ORGANIZACJA NIE PRZYNOSI ZYSKÓW
 • Dokumenty zarządzające organizacji muszą jasno określać jej misję i pokazywać, że wszystkie jej działania są ukierunkowane na osiągnięcie tej misji (a nie na generowanie zysku).
JEŚLI ORGANIZACJA PRZYNOSI ZYSK
 • Dokumenty zarządzające organizacji muszą jasno określać jej misję i pokazywać, że wszystkie jej działania są ukierunkowane na osiągnięcie tej misji (a nie na generowanie zysku).
 • Organizacja musi również wykazać w dokumentacji finansowej, że inwestuje ponownie większość osiągniętych zysków w realizację swojej misji publicznej lub społecznej.

3. Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego

 • Należy udowodnić status organizacji zdrowia publicznego - którego ustalenie zależy od uznania firmy Canva.