Wytyczne dotyczące kryteriów wyboru

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby poznać nasze wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji do naszego programu dla organizacji non profit.

Organizacje, które kwalifikują się do programu Canva dla organizacji non profit

Aby organizacja mogła zostać zweryfikowana jako non profit, musi ona:

 • Być uznana za organizację charytatywną lub non profit przez lokalny organ w kraju, w którym jest zarejestrowana
 • Działać na zasadzie non profit
 • Działać dla dobra publicznego

Organizacje, które NIE kwalifikują się do programu Canva dla organizacji non-profit

Zarejestrowane organizacje charytatywne, które podlegają jednej z poniższych kategorii, nie kwalifikują się do programu Canva dla organizacji non profit:

 • Legislacyjne
 • Działalność polityczna
 • Rządowe
 • Edukacja – w tym przedszkola, żłobki i przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły podstawowe i od przedszkola do szkoły średniej, szkolnictwo wyższe, uniwersytety, szkoły zawodowe i techniczne, grupy absolwentów, stypendia, pomoc społeczna dla studentów, edukacja specjalna, szkoły wyższe i zawodowe, usługi dla studentów, studia licencjackie, szkoła czarterowa
  • Zapoznaj się z naszą ofertą Canva dla szkół dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich
  • W przypadku szkolnictwa wyższego i uniwersytetów zapoznaj się z naszą ofertą Canva dla uczelni
 • Sport zawodowy
 • Usługi finansowe
 • Rozwój biznesu
 • Organizacje i stowarzyszenia zawodowe
 • Szkolenie zawodowe
 • Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
 • Bractwa lub stowarzyszenia
 • Organizacja pracownicza/członkowska

Wymagana dokumentacja

Uwaga: wymagana dokumentacja różni się w zależności od typu organizacji.

1. Zarejestrowane organizacje non profit (na podstawie krajów)

Nawiązaliśmy współpracę z platformą Percent, aby zweryfikować organizacje non profit pod kątem dostępu do programu Canva dla organizacji non profit. W różnych krajach obowiązują różne wymogi dotyczące dokumentacji uzupełniającej. Aby otrzymać informacje na temat pełnych wymagań dla każdego kraju, zapoznaj się z wytycznymi Percent dotyczącymi weryfikacji organizacji non profit.

Zarejestrowana jako (i) krajowa organizacja pozarządowa, (ii) międzynarodowa organizacja pozarządowa, (iii) stowarzyszenie
Część terytorium Finlandii, proszę sprawdzić definicję dla Finlandii.
Zarejestrowana w Sądzie Okręgu Sądowego w Tiranie jako (i) Fundacja (fondacioni), (ii) Centra (qendra), (iii) Stowarzyszenie (shoqata) działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iv) Stała Zagraniczna Organizacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie, (ii) Centra (gendrat), (iii) Stowarzyszenie (shoqatat) działające na zasadzie non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iv) Stała Zagraniczna Organizacja Non-profit.
Część terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, sprawdź definicję Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie, (ii) Fundacja, (iii) Inna organizacja non-profit
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (associações) przy Ministrze Sprawiedliwości i Praw Człowieka lub odpowiednim Komisarzu Wojewódzkim, (ii) organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego, (iii) organizacja religijna prawnie zarejestrowana przez rząd.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) organizacje non-profit na rzecz pożytku publicznego jako spółki non-profit zarejestrowane w rejestrze spółek, (ii) stowarzyszenia dobroczynne lub stowarzyszenia specjalnie upoważnione zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń przyjaznych, (iii) międzynarodowe trusty charytatywne lub międzynarodowe fundacje charytatywne zarejestrowane w Komisji Regulacji Usług Finansowych, (iv) inne organizacje pożytku publicznego typu non-profit utworzone na mocy specjalnego prawa (takie jak Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża Antigui i Barbudy).
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie obywatelskie, (ii) fundacja, (iii) organizacja zwolniona z podatku, (iv) inna organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego, (v) międzynarodowa organizacja non-profit zwolniona z podatku lub (vi) Organizacja religijna.
Zarejestrowana w Państwowym Rejestrze Osób Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości lub Komitetu ds. Wyznań Rady Ministrów jako (i) organizacja pozarządowa, (ii) organizacja niekomercyjna, (iii) organizacje religijne.
Zarejestrowana jako (i) zwolniona z podatku organizacja pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (ii) zwolniona z podatku instytucja promująca pomoc społeczną (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI), (iii) fundacja (stichtingen), (iv) stowarzyszenie (verenigingen), (v) Kościoły/inne organizacje religijne (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Zarejestrowana w jednej z następujących organizacji: (i) Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) posiada status kwitu upominkowego podlegającego odliczeniu w Australijskim Urzędzie Podatkowym (ATO), LUB (iii) jest organizacją non-profit zwolnioną z podatku dochodowego zgodnie z definicją przez ATO
Zarejestrowana jako (i) fundacja i fundusz (Stiftungen und des fonds), (ii) stowarzyszenie (Vereine), (iii) korporacja (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung lub gGmbH; lub körperschaften des öffentlichen Rechts lub KdÖR), (iv) organizacja religijna organizacja (religionsgemeinschaften); (v) Międzynarodowe organizacje pozarządowe (nichtstaatliche internationale Organizationen).
Zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako (i) związek publiczny, (ii) fundacja, (iii) związek osób prawnych (iv) instytucja religijna (v) inna organizacja pozarządowa lub niekomercyjna osoba prawna
Zarejestrowana jako (i) Organizacja non-profit w Departamencie Rejestru Generalnego (ii) Organizacja pozarządowa w Rejestrze organizacji pozarządowych, (iii) Fundacja
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie, (ii) kluby społeczno-kulturalne, (iii) specjalne komitety działające w dziedzinie młodzieży i sportu, (iv) instytucja prywatna, (v) organizacja religijna
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie w RJSC, (ii) fundacja, (iii) stowarzyszenie (zarejestrowane jako CLG), (iv) organizacja pozarządowa w NGOAB, (v) dobrowolne agencje opieki społecznej zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Społecznych Zasiłek.
Zarejestrowane jako (i) organizacje charytatywne w rejestrze spraw korporacyjnych i własności intelektualnej, (ii) spółki non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iii) kościół anglikański lub inna organizacja religijna.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie non-profit (association sans but lucrative (ASBL); vereniging zonder winstoogmerk (VZW), (ii) międzynarodowe stowarzyszenie non-profit (association internationale sans but lucratif (AISBL); internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW) )), (iii) fundacja prywatna (fondation privée; private stichting) lub (iv) fundacja działająca w interesie publicznym (fondation d'utilité publique; stichting van openbaar nut)
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana (i) Organizacja charytatywna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Departament Rejestru Generalnego).
Zarejestrowana jako (i) Organizacja Pożytku Publicznego, (ii) Organizacja Pożytku Wzajemnego, (iii) Zagraniczna Organizacja Społeczeństwa Obywatelskiego, (iv) Fundacja, (v) Towarzystwo
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (asociaciones), (ii) fundacja (fundaciones), (iii) cywilne podmioty non-profit (entidades civiles sin fines de lucro), (iv) organizacja społeczna (organizaciones sociales), (v) organizacja pozarządowa organizacja (organizaciones no gubernamentales – ONG)
Część terytorium Niderlandów, proszę zapoznać się z definicją Holandii.
Zarejestrowana jako (i) organizacja interesu publicznego; (ii) Stowarzyszenie i Fundacja non-profit utworzone jako organizacja non-profit; lub (ii) organizacja religijna.
Zarejestrowane jako: (i) Towarzystwo, (ii) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub (iii) Fundusz powierniczy utworzony jako organizacja non-profit.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna i wyznaczona jako Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) lub (organizacja społeczna) OS, (ii) Civil Organizacje społeczne, (iii) stowarzyszenie, (iv) prywatna fundacja, (v) Servico Notarial e Registral (Cartorio), (vi) inna organizacja non-profit
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowany jako (i) podmiot prawny non-profit (NPLE).
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) organizacja pozarządowa (NGO), (iii) związek zawodowy.
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie non-profit (associations sans but lucratif – ASBL), (ii) ASBL zadeklarowane przez władze miejskie i działające na zasadzie non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iii) Czerwony Krzyż Burundi.
Zarejestrowana jako (i) Lokalna Organizacja Pozarządowa zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, (ii) Zagraniczna Organizacja Pozarządowa zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie użyteczności publicznej, (ii) inne stowarzyszenie non-profit autoryzowane przez MINATD (iii) stowarzyszenie, (iv) organizacje pozarządowe zatwierdzone przez MINATD
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna w kanadyjskim urzędzie skarbowym (CRA), (ii) podmiot operacyjny non-profit ze zwolnieniem podatkowym, (iii) federalna korporacja non-profit (iv) prowincjonalna organizacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) osoba prawna (pessoas collectivas) uznana za użyteczności publicznej (declaradas de utilidade pública) przez premiera lub jego delegatów, (ii) inne stowarzyszenie non-profit (associaçõe) zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna, (ii) stowarzyszenie, (iii) organizacja non-profit w rejestrze ogólnym, (iv) inna organizacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (organisation non gouvernementale – ONG) zatwierdzona przez rząd.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) organizacja pozarządowa
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) organizacja społeczna i rady sąsiedzkie, (iii) korporacja i Fundacja Pożytku Publicznego, (iv) stowarzyszenie i społeczność tubylcza zarejestrowane w CONADI.
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenia społeczne (社会团体, shehui tuanti), (ii) organizacje usług społecznych (SSO) (社会服务机构, shehui fuwu jigou) , (iii) fundacje (基金会, jijinhui), ( iv) quasi-rządowa instytucja publiczna (shiye danwei), (v) fundusz charytatywny (cishan xintuo), (vi) organizacja charytatywna (cishan jigou).
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) stowarzyszenie, (iii) fundacja lub (iv) organizacja religijna
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Decentralizacji oraz zarejestrowane w Publikacji Prawnej (Journal Officiel)
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie podlegające odliczeniu od podatku lub inne stowarzyszenie; (ii) Fundacja Podatkowa lub inna Fundacja; (3) Stowarzyszenie Obywatelskie i Sportowe.
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie
Zarejestrowana jako (i) Fundacja, (ii) Stowarzyszenie, (iii) Wspólnota wyznaniowa
Zarejestrowana jako (i) Fundacja
Zarejestrowana jako: (i) organizacja charytatywna (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) fundacja (ιδρυμάτων), (iii) stowarzyszenie i stowarzyszenie (σωματείων), (iv) inna organizacja non-profit Organizacja, (v) Międzynarodowa organizacja pozarządowa.
Zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako (i) stowarzyszenie (spolky), (ii) fundacja (nadace), (iii) non-profit z konstytucją (ústavy), (iv) fundusze kapitałowe (nadační fondy), (v) korporacje pożytku publicznego (obecně prospěšné společnosti), (vi) podmioty świadczące usługi społeczne (poskytovatelé sociálních služeb) zarejestrowane w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych lub (viii) organizacje religijne (církevní organizace) zarejestrowane w Ministerstwie Kultury
Zarejestrowana jako (i) organizacja kulturalna, społeczna, edukacyjna lub gospodarcza, (ii) organizacja pozarządowa (ONG) (a) stowarzyszenie (b) instytucja użyteczności publicznej (établissements d'utilité publique) lub (iii) organizacja wyznaniowa .
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (foreninger), (ii) fundacja (stiftelser), (iii) instytucje (institutioner), (iv) wspólnoty religijne (religiøse samfund) lub (v) organizacja z darowiznami podlegającymi odliczeniu od podatku.
Zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie użyteczności publicznej (d'utilité publique) dekretem prezydenckim, (ii) inne stowarzyszenie non-profit działające na rzecz pożytku publicznego zarejestrowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Djibouti, (iii) fundacja non-profit, (iv) ) Spółdzielnia non-profit, (v) Organizacja pozarządowa non-profit.
Zarejestrowana jako (i) firma non-profit w Urzędzie ds. Spółek i Własności Intelektualnej; (ii) Organizacja non-profit z nadzorcą Trusts i NPO; (iii) Dobroczynność zatwierdzona rozporządzeniem Rady Ministrów
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego
Zarejestrowana jako (i) fundacja (fundaciones), (ii) korporacja non-profit (corporaciones sin fines de lucro), (iii) organizacja religijna (organizaciones religiosas).
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie, (ii) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego, (iii) Fundacja Obywatelska, (iv) Zagraniczna Organizacja Pozarządowa
Zarejestrowany w jednej z (i) Fundacji użyteczności publicznej, (ii) Stowarzyszenia użyteczności publicznej, (iii) innej fundacji lub stowarzyszenia non-profit, (iv) Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności (ADESCOS), (v) Kościoła.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit zgodnie z definicją Urzędu Podatkowego i Celnego, (ii) stowarzyszenie, (iii) fundacja, (iv) stowarzyszenie lub stowarzyszenie religijne.
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie non-profit
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna, (ii) stowarzyszenie, (iii) zagraniczna organizacja społeczeństwa obywatelskiego
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) instytucja charytatywna dla darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) fundacja charytatywna, (iii) organizacja non-profit, (iv) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (rekisteröity yhdistys), (ii) fundacja (säätiöt), (iii) wspólnoty religijne (uskonnollinen yhdyskunta).
Zarejestrowana jako: (i) organizacja non-profit założona zgodnie z obowiązującym prawem ORAZ zarejestrowana we francuskiej publikacji prawnej (Journal Officiel des Associations lub innej).
Zamorski departament Francji — definicja organizacji non-profit znajduje się we Francji.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie użyteczności publicznej, (ii) stowarzyszenie zadeklarowane przez lokalną prefekturę i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Gabonu.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (NGO) zarejestrowana w NGO Affairs Agency, (ii) Fundacja zarejestrowana w Rejestrze Spółek, (iii) Stowarzyszenia zarejestrowane w Rejestrze Spółek, (iv) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana z Rejestrem Spółek.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (NGO) zarejestrowana w NGO Affairs Agency, (ii) Fundacja zarejestrowana w Rejestrze Spółek, (iii) Stowarzyszenia zarejestrowane w Rejestrze Spółek, (iv) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana z Rejestrem Spółek.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (Verein, eV), (ii) fundacja (Stiftung) lub (iii) korporacja z ulgami podatkowymi (np. spółka non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością – gGmbH lub gemeinnützige GmbH; gUG lub gemeinnützige Unternehmergesellschaft) .
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna, (ii) organizacja pozarządowa (NGO), (iii) fundusz powierniczy lub (iv) spółka non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością.
Organizacja non-profit (znana również jako organizacja „non-profit”) to nazwa nadana podmiotowi prawnemu, który nie gromadzi pieniędzy wyłącznie dla zysku lub osobistych korzyści. Przykładami takich organizacji są: stowarzyszenia, kluby, stowarzyszenia, organizacje charytatywne
Zarejestrowana jako (i) fundacja (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) stowarzyszenie charytatywne (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) stowarzyszenie non-profit, (iv) cywilna organizacja non-profit, (v) wspólnota kościelna i religijna (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie dobroczynne lub organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego (ii) stowarzyszenie Grenada Czerwonego Krzyża, (iii) organizacja religijna.
Terytorium Francji — definicja organizacji non-profit znajduje się we Francji.
Część terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, proszę odnieść się do definicji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie obywatelskie, (ii) fundacja, (iii) inna osoba prawna non-profit, (iv) organizacja pozarządowa (Organisations Non-Gouvernementales)
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna przez odpowiednie władze, (ii) organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (organisation non gouvernementales – ONG), (ii) stowarzyszenie non-profit zatwierdzone przez Ministerstwo Administracji Terytorialnej i Decentralizacji (MATD), (iii) organizacja religijna zatwierdzona przez Sekretariat Generalny ds. Religii Spraw i zarejestrowany w MATD.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) inna osoba prawna non-profit, (iv) organizacja pozarządowa (Organisations Non-Gouvernementales)
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (asociaciones) lub stowarzyszenie obywatelskie (asociaciones civiles), (ii) fundacja (fundaciones), (iii) pozarządowa organizacja na rzecz rozwoju (NGOD) (organizaciones no gubernamentales de desarrollo) ze zwolnieniem podatkowym z Dyrekcja Wykonawcza ds. Przychodów
Każda kwalifikująca się organizacja MUSI być zwolniona z podatku przez urząd skarbowy. Zarejestrowana jako (i) instytucja charytatywna, (ii) zaufanie publiczne.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (egyesületek), fundacja (alapítványok) i wspólnota religijna uznana za beneficjenta podatkowego, (ii) organizacja non-profit (non-profit gazdasági társaságok), (iii) wspólnota religijna, (iv) inne stowarzyszenie lub fundacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) Organizacja Pożytku Publicznego (félög til almannaheilla), (ii) Organizacja Pożytku Publicznego prowadząca działalność transgraniczną (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) Organizacje pozarządowe ( félagasamtök ), (iv) Fundacja prywatna posiadająca zatwierdzony statut (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá ), (v) organizacja religijna i rewizyjna (trúfélög og lífsskoðunarfélög).
Każda kwalifikująca się organizacja MUSI być zarejestrowana zgodnie z ustawą o przepisach dotyczących składek zagranicznych. Zarejestrowana jako (i) Towarzystwo, (ii) Fundusz Powierniczy, (iii) Spółka Sekcji 8 (dawniej Sekcja 25).
Zarejestrowane jako (i) fundacje (yayasan) zatwierdzone jako osoby prawne przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka, (ii) zarejestrowane stowarzyszenia (perkumpulan) zatwierdzone jako osoby prawne przez Ministerstwo Prawa i Praw Człowieka lub (iii) organizacje społeczne (organisasi kemasyarakatan) zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, wojewodzie lub władzach lokalnych.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (NGO) zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem, (ii) międzynarodowa organizacja pozarządowa
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna w urzędzie regulacji organizacji charytatywnych, (ii) organizacja charytatywna zwolniona z podatku w urzędzie skarbowym, (iii) organizacje sportowe zwolnione z podatku, (iv) spółki non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane w urzędzie rejestrowym spółek .
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna (ii) z prowizją charytatywną
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie (Amuta), (ii) Stowarzyszenie posiadające świadectwo właściwego zarządzania, (iii) Spółka Pożytku Publicznego (PBC), (iv) Fundacja Pożytku Publicznego, (v) Fundacja Pożytku Publicznego posiadająca świadectwo właściwego zarządu, (vi) Instytucja publiczna zatwierdzona do zwolnień podatkowych, (vii) Organizacja fundacji publicznych lub (viii) Fundacja religijna.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie (Associazione), (ii) fundacja (Fondazioni), (iii) spółdzielnia socjalna (societa cooperativi), (iv) organizacja użyteczności publicznej non-profit (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) Międzynarodowa organizacja pozarządowa (organizzazioni non governativa – ONG) zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej, (vi) Organizacja religijna (istituzioni religiose), (vii) Inna organizacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna zgodnie z ustawą o organizacjach charytatywnych (nr 32-2013)
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie Interesu Publicznego (Koueki Shadan Houjin), (ii) Fundacja Interesu Publicznego (Koeki Zaidan Houjin) autoryzowana przez Komisję Interesu Publicznego, (iii) Specjalna Korporacja Non-profit (tokutei hieiri katsudo hojin) certyfikowana przez miasto rząd lub rząd prefektury, (iii) korporacje opieki społecznej zatwierdzone przez władze miasta, rząd prefektury i/lub Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, lub (iv) stowarzyszenia o charakterze ogólnym.
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna przez Jersey Charity Commissioner
Zarejestrowana jako: (i) stowarzyszenie lub stowarzyszenie zagraniczne zarejestrowane w Ministerstwie Rozwoju Społecznego, (ii) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku zgodnie z art. 10(B) ustawy o podatku dochodowym, (iii) spółka non-profit zarejestrowana w Ministerstwo Przemysłu i Handlu (iv) Inne organizacje prawne utworzone na mocy specjalnej ustawy.
Zarejestrowana jako (i) organizacja niekomercyjna (NCO) zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości (oraz w jej jednostkach terytorialnych) ORAZ ustanowiona jako (a) instytucja prywatna, (b) stowarzyszenie publiczne, (c) fundacja, (d) Związek Religijny, (e) Organizacja Charytatywna.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa zarejestrowana (lub zwolniona z rejestracji) w Radzie Koordynacyjnej Organizacji Pozarządowych, (ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Spółek, (iii) stowarzyszenie non-profit zarejestrowane (lub zwolnione z rejestracji) w Rejestr Stowarzyszeń, (iv) Fundusz powierniczy zarejestrowany w Ministerstwie Gospodarki Ziemskiej i Planowania Przestrzennego, (v) Organizacja społeczna zarejestrowana w Ministerstwie Pracy, Zabezpieczenia Społecznego i Usług.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) prywatna organizacja non-profit uprawniona do otrzymywania darowizn, (iii) inna organizacja non-profit, organizacja pozarządowa.
Zarejestrowany jako (i) Stowarzyszenie (Shoqata), (ii) Fundacja (Fondacioni), (iii) Instytut (Instituti), (iv) Oddział Zagraniczny Organizacji Pozarządowej
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana w Ministerstwie Sprawiedliwości jako (i) stowarzyszenie społeczne (Коомдук бирикме), (ii) fundacja (Фонд), (iii) instytucja (Мекеме), (iv) stowarzyszenie osób prawnych, (v) organizacja społeczna, ( vi) Inna organizacja niekomercyjna
Zarejestrowana jako (i) międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO), (ii) stowarzyszenie non-profit
Zarejestrowana jako (i) organizacja pożytku publicznego (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) stowarzyszenie (biedrību), (iii) fundacja (nodibinājumu), (iv) organizacja religijna.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowane jako (i) spółki non-profit w rejestrze spółek, (ii) stowarzyszenie w rejestrze generalnym stowarzyszeń i działają na zasadzie non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Zarejestrowane jako (i) organizacje non-profit, (ii) stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej, (iii) spółdzielnie, (iv) związki zawodowe i zawodowe
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) organizacja pozarządowa, (iii) organizacja społeczeństwa obywatelskiego
Zarejestrowana jako (i) osoba prawna zwolniona z podatku (juristische Person) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy podatkowej, (ii) fundacja pożytku publicznego (gemeinnützige Stiftung), (iii) stowarzyszenie (Verein), (iv) fundusz powierniczy ( Treuhänderschaft)
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna, (ii) fundusz sponsorski, (iii) organizacja posiadająca status beneficjenta, (iv) instytucja publiczna, (v) stowarzyszenie, (vi) organizacja religijna.
Zarejestrowana jako (i) Organizacja Pożytku Publicznego, (ii) Stowarzyszenie non-profit (Association sans but lucratif (ASBL), (iii) Fundacja (Fondation d'utilité publique), (iv) Social Impact Society ze 100% udziałem w wpływie, (v) Międzynarodowa organizacja non-profit.
Zarejestrowane jako (i) Stowarzyszenie (社團) zarejestrowane w Biurze Usług Identyfikacyjnych (身份證明局) z zatwierdzonym wnioskiem o dotację z Biura Opieki Społecznej, Biura ds. Edukacji i Młodzieży lub Biura ds. Pracy.
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie, (ii) stowarzyszenie zagraniczne, (ii) stowarzyszenie użyteczności publicznej, (iv) organizacja pozarządowa, (v) fundacja, (vi) stowarzyszenie kulturalne, (vii) związek zawodowy.
Zarejestrowana jako (i) organizacja społeczna, (ii) organizacja pozarządowa (NGO) zarejestrowana na mocy ustawy Trustees Incorporation Act lub ustawy o spółkach, (iii) organizacja pozarządowa (NGO) z Radą ds. Organizacji Pozarządowych w Malawi ( KONGOMA)
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa i instytucja uprawniona do otrzymywania prezentów podlegających odliczeniu od podatku, (ii) fundusz charytatywny, (iii) stowarzyszenie młodzieżowe, (iv) stowarzyszenie non-profit, (v) spółka non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością, (vi) islamski fundusz powierniczy Obdarowanie, (vii) Meczet.
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna: (a) agencje rządowe i instytucje państwowe, (b) szpitale publiczne, (c) szkoły publiczne (d) rady wysp (e) z listy w rejestrze poniżej; (ii) stowarzyszenie; (iii) Instytucja publiczna; (iv) Organizacja non-profit
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie użyteczności publicznej (association reconnues d'utilité publique) lub zadeklarowane stowarzyszenie (association déclarées) przy Ministerstwie Administracji Terytorialnej lub urzędach państwowych/powiatowych i prowadzące działalność pożytku publicznego, (ii) stowarzyszenie lub kongregacje wyznaniowe (stowarzyszenia cultuelles et congrégations religieuses) zarejestrowanych w Ministerstwie Administracji Terytorialnej.
Zarejestrowany w jednej z: (i) zwolnionych z podatku organizacji filantropijnych lub klubów non-profit, (ii) organizacji wolontariackich (VO).
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna; (ii) Religijne; (iii) Naukowe; (iv) Oświata; (v) Organizacja społeczna; (i) krajowa organizacja non-profit; (ii) zagraniczna jednostka non-profit
Część terytorium Francji, sprawdź definicję Francji.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) instytucja charytatywna zatwierdzona przez Mauritius Revenue Authority (MRA), (ii) fundusz charytatywny, (iii) fundacja charytatywna, (iv) stowarzyszenie, (v) inna organizacja non-profit.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowany jako (i) Upoważniony darczyńca, (ii) Organizacja CLUNI, (iii) Inna prywatna organizacja charytatywna lub pomocowa działająca non-profit, (iv) Stowarzyszenie religijne.
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit ustanowiona na mocy Statutu Prezydenta, (ii) organizacja non-profit wyznaczona odpowiednim rozporządzeniem wykonawczym, (iii) organizacja międzynarodowa
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie publiczne, (ii) ruch publiczny, (iii) instytucja publiczna (iv) związek stowarzyszeń publicznych, (v) fundacja
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa pożytku publicznego, (ii) organizacja pozarządowa pożytku publicznego, (iii) organizacja religijna w Generalnym Urzędzie ds. Rejestracji Państwowej i/lub przez władze lokalne lub prowincjonalne.
Zarejestrowana jako (i) Zagraniczna organizacja pozarządowa (Strane NVO), (ii) Fundacja (Fondacije), (iii) Stowarzyszenie (Udruzenja), (iv) Związek Stowarzyszenia (Savez udruzenja), (v) Związek Fundacji (Savez fondacija)
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie pożytku publicznego, (ii) inne stowarzyszenie non-profit działające na rzecz pożytku publicznego
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (organizações não-governamentais) w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym a. Stowarzyszenie (associaçõen), (ii) międzynarodowa organizacja pozarządowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Współpracy.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (iii) inna organizacja pozarządowa
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenie dobrowolne, (ii) fundusz powierniczy z Master of the High Court lub (iii) spółka z sekcji 21 („spółka nienastawiona na zysk”) w Urzędzie Rejestracji Spółek, (iv) organizacja zatwierdzona przez ministra Finansów
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja społeczna zatwierdzona przez Radę ds. Opieki Społecznej (SWC), (ii) organizacja pozarządowa, której urząd skarbowy przyznał zwolnienie podatkowe, (iii) stowarzyszenie lub organizacja (संस्थाहरु) nieprzekazująca zysków, działająca na zasadzie non-profit dla pożytku publicznego z odpowiednim organem.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie non-profit (Verenigingen), (ii) fundacja non-profit (Stichtingen), (iii) stowarzyszenie lub fundacja o statusie organizacji pożytku publicznego (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI), (iv) kościół i inna organizacja religijna ( kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
Zarejestrowana jako: (i) organizacja non-profit założona zgodnie z obowiązującym prawem ORAZ zarejestrowana w Nowej Kaledonii (Nouvelle-Caledonie) Publikacja prawna (Journal Officiel de la Nouevelle-Caledonie Associations lub inna).
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna w NZ Charities Services, (ii) organizacja non-profit ze statusem zwolnienia podatkowego w urzędzie skarbowym lub (iii) organizacja obdarowana.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie obywatelskie (asociaciones civiles), (ii) fundacja (fundaciones), (iii) federacje (federaciones), (iv) konfederacje (confederaciones)
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) organizacja pozarządowa, (iii) międzynarodowe organizacje non-profit
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit uprawniająca do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku, (ii) stowarzyszenie z zarejestrowanymi powiernikami osoby prawnej lub (iii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca non-profit.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja interesu publicznego, (ii) stowarzyszenie obywatelskie lub inne stowarzyszenie non-profit, (iii) fundacja non-profit, (iv) organizacja religijna.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) firma non-profit (selskaper), (ii) fundacja (Stiftelser), (iii) stowarzyszenie (Sammenslutninger), (iv) wspólnota religijna (livssynssamfunn), (v) organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku.
Zarejestrowana organizacja non-profit jako (i) organizacja charytatywna, (ii) stowarzyszenie zawodowe, (iii) stowarzyszenie kobiet Omanu, (iv) społeczny klub społeczny
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit (taka jak organizacja charytatywna lub fundusz powierniczy na rzecz pożytku publicznego), (ii) stowarzyszenie o celach charytatywnych (sekcja 42 Spółki), (iii) stowarzyszenie, (iv) dobrowolna agencja pomocy społecznej, (v) międzynarodowa organizacja non-profit -Organizacja rządowa (INGO).
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit z numerem EIN i ważnym numerem ubezpieczenia społecznego Palau
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie charytatywne, (ii) organizacja obywatelska zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenia religijne, (ii) stowarzyszenia interesu publicznego zgodnie z dekretem wykonawczym nr 600 z 2005 r., (iii) stowarzyszenia non-profit działające w interesie prywatnym na mocy dekretu wykonawczego nr 524 z 2005 r., (iv) fundacje interesu prywatnego regulowane ustawą nr 25 z 2005 r. 1995.
Zarejestrowana jako (i) zarejestrowane stowarzyszenie, (ii) fundusz powierniczy, (iii) firma, (iv) spółdzielnia, (v) zarejestrowana grupa biznesowa.
Organizacja musi być zarejestrowana przez lokalny organ regulacyjny jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego, posiadający prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak zaświadczenie o rejestracji organizacji non-profit, cywilne wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości/ Spraw Wewnętrznych
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) komitet, (iv) stowarzyszenie lub fundacja zatwierdzone do odliczania darowizn od podatku.
Zarejestrowana jako (i) Instytucja obdarowana, (ii) Inna spółka nieakcyjna działająca nie dla zysku.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowano jako (i) Stowarzyszenie, (ii) Fundacja, (iii) Organizacjami pożytku publicznego, (iv) Organizacja religijna.
Zarejestrowany jako (i) podmiot prawny użyteczności publicznej; (2) Prywatna Instytucja Solidarności Społecznej, (iii) Organizacja Pozarządowa, (iv) Organizacja Religijna, (v) Pozarządowa Organizacja Współpracy Rozwojowej.
Część terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, zapoznaj się z definicją organizacji non-profit dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Zarejestrowane jako (i) stowarzyszenia i fundacje charytatywne zarejestrowane w RACA, (ii) prywatne fundacje pożytku publicznego, (iii) inne stowarzyszenia i organizacje non-profit zarejestrowane w MADLSA, (iv) kluby sportowe zarejestrowane w Ministerstwie Kultury Sport, (v) organizacje religijne i awqaf zarejestrowane w Ministerstwie ds. Awqaf i Islamu.
Część terytorium Francji, zapoznaj się z definicją organizacji non-profit dla Francji.
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) federacja, (iv) organizacja religijna. Wszystkie organizacje muszą działać na zasadach non-profit.
Zarejestrowana jako (i) organizacja niekomercyjna, (ii) międzynarodowa organizacja niekomercyjna.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa działająca w interesie ogólnym, (ii) międzynarodowe organizacje pozarządowe, (iii) organizacja wyznaniowa (FBO)
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) Organizacja Pozarządowa zarejestrowana na podstawie obowiązującego prawa, (ii) Fundacja, (iii) Stowarzyszenie
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (II) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rejestrze Spółek i Własności Intelektualnej (ROCIP), (iii) Charitable International Trusts zgodnie z International Trusts Act
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Terytorium zamorskie Francji – patrz definicja Francji i Francji
Zarejestrowana jako (i) spółka non-profit zgodnie z art. 326 ustawy o spółkach (nr 8 z 1994 r.), (ii) spółka non-profit z rejestrem spółek zgodnie z art. 341 ustawy o spółkach, działająca na rzecz pożytku publicznego, (iii) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (iv) International Trust, (v) Friendly Societies, (vi) Spółdzielnie
Zarejestrowane jako (i) zarejestrowane stowarzyszenie w rejestrze stowarzyszeń zarejestrowanych, (ii) organizacja społeczna (CBO), (iii) fundusz charytatywny lub stowarzyszenie charytatywne zgodnie z ustawą o funduszach charytatywnych z 1965 r., (iv) inna organizacja non-profit utworzona przez specjalne ustawodawstwo działające na rzecz dobra publicznego.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie pożytku publicznego (جمعيات النفع العام), (ii) inne الجمعيات (iii) stowarzyszenie (هلية) (iv) fundacja (المؤسسات اهلية), (v) organizacja religijna (ال منظمات اسمية), (vi) ( اوقاف العامة )Awqaf (Public Islamic Trust Endowment
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, (ii) Stowarzyszenie Pożytku Publicznego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; (iii) Fundacja Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Gospodarki i Finansów, (iv) Stowarzyszenie Non-profit zadeklarowane przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Zarejestrowana jako (i) Organizacja uprawniona do otrzymywania darowizn podlegających odliczeniu od podatku (art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), (ii) Fundacja, (iii) Stowarzyszenie, (iv) Fundacja, (v) Inna organizacja non-profit.
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie w Rejestrze Stowarzyszeń, (ii) Fundacje w Seszelskim Międzynarodowym Urzędzie Biznesowym, (iii) Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża na Seszelach.
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa zwolniona z podatku przy Komisarzu Generalnym Krajowego Urzędu Skarbowego, (ii) organizacja pozarządowa przy Ministerstwie Finansów i Rozwoju Gospodarczego (MFED), (iii) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 22 ustawy o spółkach i zarejestrowana w Urzędzie Administratora i Sekretarza Generalnego; (iv) Organizacja społeczna (CBO) z Ministerstwem Opieki Społecznej, Spraw Płci i Dzieci lub odpowiednim samorządem lokalnym, (v) Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa.
Zarejestrowana jako (i) Instytucja o charakterze publicznym (IPC), (ii) Organizacja charytatywna, (iii) Inna organizacja non-profit działająca na rzecz pożytku publicznego, (iv) Charitable Trust zarejestrowana jako osoba prawna, (v) Towarzystwo , (vi) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie (vereniging w języku niderlandzkim), (ii) Fundacja (stichting w języku niderlandzkim)
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit, (ii) fundacja, (iii) fundusz inwestycyjny nieinwestycyjny, (iv) stowarzyszenie obywatelskie, (v) słowacki czerwony krzyż, (vi) kościół, stowarzyszenie religijne i inna organizacja religijna, (vii) Organizacje z elementem międzynarodowym.
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) prywatny instytut uprawniony do prowadzenia działalności pożytku publicznego, (iv) wspólnota wyznaniowa zarejestrowana w Ministerstwie Kultury.
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna zarejestrowana w rejestrze spółek, (ii) spółdzielnia, (iii) organizacja zwolniona z podatku zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, (iv) inna organizacja non-profit działająca na rzecz społeczeństwa korzyść
Zarejestrowana jako (i) lokalna organizacja pozarządowa zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem, (ii) międzynarodowa organizacja pozarządowa, (iii) organizacja pozarządowa Somalilandu
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit zarejestrowana zgodnie z sekcją 18A, (ii) organizacja pożytku publicznego, (iii) organizacja non-profit, (iv) firma non-profit działająca na zasadzie non-profit na rzecz pożytku publicznego, (v) fundusz powierniczy non-profit.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa, (ii) CBO, (iii) organizacja społeczeństwa obywatelskiego, (iv) stowarzyszenie, (iv) stowarzyszenie.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) fundacja, (iii) spółdzielnia inicjatyw społecznych, (iv) inna jednostka non-profit, taka jak klub sportowy, federacja lub stowarzyszenie zawodowe, (v) organizacja użyteczności publicznej lub (vi) organizacja religijna.
Zarejestrowana jako (i) Ochotnicza Organizacja Pomocy Społecznej, (ii) Stowarzyszenie, (iii) Fundacja, (iv) Towarzystwo
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) Fundacja Non-profit
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie non-profit (Ideella föreningar), (ii) fundacja (Stiftelser), (iii) wspólnota wyznaniowa.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie w szwajcarskim kodeksie cywilnym, (ii) fundacja (Stiftung) w szwajcarskim kodeksie cywilnym lub (iii) organizacja zwolniona z podatku.
Zarejestrowana jako (i) Stowarzyszenie Społeczne, (ii) Fundacja Publiczna.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie publiczne, (ii) fundacja lub organizacja publiczna, (iii) spółdzielnia konsumencka, (iv) organizacja religijna, (v) inna organizacja non-profit lub związek
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna zatwierdzona do odliczania darowizn od podatku, (ii) organizacja pozarządowa, (iii) organizacja religijna.
Zarejestrowana jako (i) Organizacja zwolniona z podatku, (ii) Organizacja Pożytku Publicznego, (iii) Fundacja, (iv) Stowarzyszenie, (v) Zagraniczna Organizacja Pozarządowa.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa na rzecz rozwoju, (ii) międzynarodowa organizacja pozarządowa na rzecz rozwoju, (iii) stowarzyszenia działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego, (iv) organizacja religijna
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) Organizacja zwolniona z podatku przyznana przez Jego Królewską Mość w Radzie zgodnie z sekcją 11(f) Ustawy o podatku dochodowym, (ii) Fundusz charytatywny, (iii) Spółki zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń zarejestrowanych, (iv) Inne Organizacja non-profit utworzona na mocy specjalnych przepisów
Zarejestrowana jako (i) organizacja charytatywna, (ii) organizacja non-profit u sekretarza generalnego, (iii) organizacja non-profit zarejestrowana na mocy ustawy o spółkach, (iv) stowarzyszenie
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie, (ii) sieci stowarzyszeń, (iii) zagraniczna organizacja non-profit. Wszystkie organizacje muszą być organizacjami non-profit działającymi na rzecz pożytku publicznego.
Zarejestrowana jako (i) Fundacja, (ii) Fundacja zwolniona z podatku, (iii) Stowarzyszenia, (iv) Spółdzielnie socjalne działające na zasadach non-profit na rzecz pożytku publicznego.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja non-profit w rejestrze organizacji non-profit prowadzonym przez Inspektora organizacji non-profit (Komisja ds. Usług Finansowych) lub (ii) spółka non-profit zarejestrowana i/lub zarejestrowana w Rejestrze Spółek zgodnie z częścią IVA Rozporządzenia o Spółkach, zgodnie z art. zmieniony.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa w Krajowym Biurze Organizacji Pozarządowych, (ii) Fundusz powierniczy i fundacja w Krajowym Biurze Organizacji Pozarządowych, (iii) Organizacja Społeczna przy samorządzie lokalnym
Zarejestrowany w jednej z (i) organizacji charytatywnych, (ii) stowarzyszenia publicznego, (iii) organizacji religijnej, (iv) międzynarodowej organizacji non-profit.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako organizacja non-profit działająca na rzecz dobra publicznego, posiadająca prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak zaświadczenie o rejestracji organizacji pozarządowej wydane przez władze lokalne
Zarejestrowana w (i) Anglii i Walii: Charity Commission, (ii) Irlandii Północnej: NICC, (iii) Szkocji: OSCR lub (iv) w celu uzyskania zwolnienia podatkowego w HMRC jako organizacja charytatywna.
Zarejestrowany w (i) IRS jako zwolniony z federalnego podatku dochodowego zgodnie z sekcją 501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego. Obecnie niekwalifikujące się organizacje: (i) Organizacje sponsorowane finansowo, które nie mają własnego statusu 501(c)(3). (ii) Podporządkowane organizacje objęte zwolnieniem grupowym muszą nadal uzyskać własne uznanie zwolnienia podatkowego 501(c)(3) od IRS, aby kwalifikować się.
Zarejestrowane jako: (i) stowarzyszenia obywatelskie, (ii) spółdzielnie oraz (iii) fundacje
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowany jako (i) stowarzyszenie publiczne, (ii) fundusz publiczny, (iii) instytucja, (iv) inne zgodne z prawem formy przewidziane aktami prawnymi.
Zarejestrowana jako (i) stowarzyszenie charytatywne, (ii) fundacja publiczna, (iii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Vanuatu Financial Services Commission.
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja zwolniona z podatku (organizacja charytatywna, pomoc społeczna lub inna instytucja non-profit), (ii) stowarzyszenie obywatelskie, (iii) fundacja.
Zarejestrowana jako (i) prywatna organizacja pomocy społecznej (SRE), (ii) fundusz charytatywny i fundusz społeczny, (iii) międzynarodowa organizacja pozarządowa (INGO), (iv) stowarzyszenie, (v) organizacja religijna, (vi) organizacja naukowo-techniczna (STO), (vii) Inna organizacja non-profit.
Część terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, sprawdź definicję Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Terytorium zamorskie Francji – patrz definicja Francji i Francji
Organizacja musi być zarejestrowana w lokalnym organie regulacyjnym jako podmiot non-profit działający na rzecz dobra publicznego i posiadać prawną dokumentację potwierdzającą, taką jak certyfikat NPO
Zarejestrowana jako (i) organizacja pozarządowa (NGO), (ii) organizacja społeczeństwa obywatelskiego (CSO), (iii) stowarzyszenie, (iv) fundacja
Zarejestrowana jako (i) Organizacja Pożytku Publicznego (ii) Organizacja Pozarządowa, (iii) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (iv) Towarzystwo
Zarejestrowana jako (i) prywatna organizacja wolontariacka, (ii) fundusz powierniczy non-profit, (iii) spółki non-profit z ograniczoną odpowiedzialnością, (iv) grupa religijna, (v) międzynarodowa prywatna organizacja wolontariacka
2. Organizacje społeczne, których misja jest spójna z korzyścią publiczną lub społeczną
 • Dokumentacja zarządzająca, która określa Twoją misję i określa, w jaki sposób wszystkie Twoje działania są ukierunkowane na jej osiągnięcie.
 • „Misja zgodna z korzyścią publiczną lub społeczną” oznacza misję społeczną, środowiskową, kulturalną lub gospodarczą, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez poprawę warunków społeczności, szans życiowych ludzi lub stanu środowiska.
 • Dokumenty zarządzające organizacji muszą jasno określać jej misję i pokazywać, że wszystkie jej działania są ukierunkowane na osiągnięcie tej misji (a nie na generowanie zysku).
3. Organizacje zdrowia publicznego i jednostki rządowe pomagające w ochronie zdrowia publicznego
 • Należy udowodnić status organizacji zdrowia publicznego - którego ustalenie zależy od uznania firmy Canva.