Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Wymagania kwalifikacyjne w edukacji

Kryteria kwalifikacyjne


W zespole Canva sądzimy, że nauka to dar. Dlatego program Canva dla szkół jest bezpłatny dla kwalifikujących się nauczycieli i uczniów. Jest też dostępny na całym świecie i nie jest ograniczony do żadnego kraju.


Należy pamiętać, że program Canva dla szkół jest obecnie dostępny dla szkół podstawowych i średnich oraz zatrudnionych w nich nauczycieli. Nie jest w tej chwili dostępny dla szkół wyższych (uczelni i uniwersytetów) ani pracujących w nich wykładowców.


Aby przystąpić do programu Canva dla szkół, musisz obecnie pełnić jedną z następujących ról:

 • Certyfikowany nauczyciel w formalnie akredytowanej szkole podstawowej lub średniej, który obecnie piastuje stanowisko nauczyciela.
 • Certyfikowany bibliotekarz w szkole podstawowej lub średniej.
 • Certyfikowany asystent nauczyciela w szkole podstawowej lub średniej.
 • Certyfikowany specjalista ds. programu nauczania w szkole podstawowej lub średniej.
 • Certyfikowany nauczyciel w technikum lub szkole zawodowej pracujący z uczniami na poziomie podstawowym lub średnim (lub poziomie równoważnym)

Następujące organizacje również mogą przystąpić do programu Canva dla szkół:

Oficjalnie uznane i akredytowane przez organy państwowe:

 • szkoły podstawowe, średnie oraz przeduniwersyteckie,
 • sieci szkół,
 • działy ds. edukacji,
 • inne globalne systemy szkolne.


Ile trwa mój dostęp do programu Canva dla szkół?

Masz dostęp do programu przez czas aktywnej pracy jako kwalifikujący się nauczyciel lub organizacja. Wszyscy użytkownicy programu Canva dla szkół są proszeni o ponowną weryfikację poświadczeń co trzy lata.


Kto nie może przystąpić do programu Canva dla szkół?

 • Certyfikowani nauczyciele szkół podstawowych lub średnich, którzy obecnie nie piastują stanowisk nauczycieli.
 • Bibliotekarze z bibliotek publicznych, np. miejskich lub powiatowych.
 • Asystenci w przedszkolach i żłobkach.
 • Osoby nauczające w domu, które nie są zawodowymi nauczycielami lub nie pracują aktualnie w szkole podstawowej ani średniej.
 • Korepetytorzy prywatni oraz pracujący na zasadzie wolontariatu lub online.
 • Szkoły wyższe, uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, w tym ich wykładowcy i pracownicy.
 • Studenci szkół wyższych i uniwersytetów.
 • Instytucje kształcenia ustawicznego/dokształcania.
 • Instytucje edukacyjne dla dorosłych.
 • Organizacje prowadzące zajęcia pozalekcyjne poza szkołą.
 • Organizacje non profit, które nie prowadzą aktywnie nauczania (należy pamiętać, że platforma Canva oferuje też program dla organizacji non profit z osobnymi kryteriami kwalifikacji).
 • Startupy na wczesnym etapie rozwoju z ukierunkowaniem edukacyjnym.
 • Rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych lub średnich.


Jak mogę udowodnić, że kwalifikuję się do programu Canva dla szkół?

Jeśli zarejestrujesz się w programie Canva dla szkół za pomocą zweryfikowanej edukacyjnej domeny e-mail, od razu uzyskasz dostęp.


Nie masz zweryfikowanego adresu e-mail? To żaden problem. Wystarczy przesłać zdjęcie lub zeskanowaną kopię jednego z tych zatwierdzonych dokumentów. Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu 48 godzin.


Zatwierdzone dokumenty

Oficjalny dokument identyfikacyjny nauczyciela, na którym widnieje jego aktualny status, np.:

 • Zdjęcie lub skan uprawnień/certyfikatów wskazujących posiadane kwalifikacje nauczycielskie.
 • Zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w danej szkole, np. świadectwo zatrudnienia lub pasek płacowy
 • Zdjęcie lub skan identyfikatora szkolnego potwierdzającego aktywny status nauczyciela.
 • Dokument potwierdzający status organizacji jako uznawanej przez administrację państwową, formalnie akredytowanej instytucji oświatowej, która prowadzi nauczanie na poziomie podstawowym, średnim lub przeduniwersyteckim.