Picture of teachers with students who are holding up posters they designed.

Wymagania kwalifikacyjne w edukacji

Wytyczne dotyczące kryteriów wyboru


W zespole Canva sądzimy, że nauka to dar. Dlatego usługa Canva dla oświaty jest bezpłatna dla kwalifikujących się nauczycieli i uczniów. Jest też dostępna na całym świecie i nie jest ograniczona do żadnego kraju.


Należy pamiętać, że oferta Canva dla oświaty jest obecnie dostępna dla nauczycieli i instytucji w szkołach podstawowych i średnich. Nie jest obecnie dostępna dla instytucji i nauczycieli w szkolnictwie wyższym (na uczelniach i uniwersytetach).


Aby uzyskać dostęp do usługi Canva dla oświaty, musisz mieć aktualnie aktywną jedną z następujących ról:

 • Certyfikowany nauczyciel klas podstawowych lub średnich w formalnie akredytowanej szkole, który obecnie obejmuje stanowisko nauczyciela
 • Certyfikowany bibliotekarz szkoły podstawowej lub średniej
 • Certyfikowany asystent nauczyciela klas podstawowych lub średnich
 • Certyfikowany specjalista ds. programu nauczania klas podstawowych lub średnich
 • Certyfikowany nauczyciel w technikum lub szkole zawodowej pracujący z uczniami na poziomie podstawowym lub średnim (lub poziomu równoważnego)
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia dla uczniów w domu, który jest zarejestrowany w organizacji administracji państwowej lub innej instytucji certyfikującej
 • Nauczyciele i szkoleniowcy z certyfikatami GCE (Google Certified Educator), GCT (Google Certified Trainer) oraz MIE (Microsoft Innovative Educator), którzy uczą klasy na poziomie podstawowym lub średnim

Następujące organizacje również mogą uzyskać dostęp do usługi Canva dla oświaty:

Oficjalnie uznane i akredytowane przez organy państwowe:

 • Szkoły podstawowe, średnie oraz przeduniwersyteckie
 • Okręgi szkolne
 • Działy ds. edukacji
 • Inne globalne systemy szkolne


Ile trwa mój dostęp do usługi Canva dla oświaty?

Masz dostęp do usługi na czas aktywnej pracy jako kwalifikujący się nauczyciel lub organizacja. Wszyscy użytkownicy usługi Canva dla oświaty otrzymują monit o ponowną weryfikację poświadczeń co trzy lata.


Kto nie może uzyskać dostępu do usługi Canva dla oświaty?

 • Certyfikowani nauczyciele klas podstawowych lub średnich, którzy obecnie nie obejmują stanowisk nauczycieli
 • Bibliotekarze z bibliotek publicznych, np. miejskich lub powiatowych
 • Asystenci w przedszkolach i żłobkach
 • Nauczyciele prowadzący zajęcia dla uczniów w domu, zarejestrowani w organizacji administracji państwowej lub innej instytucji certyfikującej
 • Korepetytorzy prywatni oraz pracujący na zasadzie wolontariatu lub online
 • Szkoły wyższe, uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, w tym ich wykładowcy i pracownicy
 • Studenci szkół wyższych i uniwersytetów
 • Instytucje kształcenia ustawicznego/dokształcania
 • Instytucje edukacyjne dla dorosłych
 • Organizacje prowadzące zajęcia pozalekcyjne poza szkołą
 • Organizacje non-profit, które nie prowadzą aktywnie nauczania (należy pamiętać, że platforma Canva oferuje też program dla organizacji non-profit z osobnymi zasadami kwalifikacji)
 • Startupy na wczesnym etapie rozwoju z ukierunkowaniem edukacyjnym
 • Rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych lub średnich


Jak mogę udowodnić, że kwalifikuję się do usługi Canva dla oświaty?

Jeśli zarejestrujesz się w usłudze Canva dla oświaty za pomocą zweryfikowanej edukacyjnej domeny e-mail, od razu uzyskasz dostęp.


Nie masz zweryfikowanego adresu e-mail? To żaden problem. Wystarczy przesłać zdjęcie lub zeskanowaną kopię jednego z tych zatwierdzonych dokumentów. Rozpatrzymy Twój wniosek w ciągu 48 godzin.


Zatwierdzone dokumenty

 • Oficjalny dokument identyfikacyjny nauczyciela, na którym widnieje jego aktualny status, np.:
 • Zdjęcie lub skan uprawnień/certyfikatów wskazujących posiadane kwalifikacje nauczycielskie
 • Zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w danej szkole, np. świadectwo zatrudnienia
 • Zdjęcie lub skan identyfikatora szkolnego potwierdzającego aktywny status nauczyciela
 • Zdjęcie lub skan certyfikatu GCE (Google Certified Educator) lub GCT (Google Certified Trainer)
 • Zaświadczenie o rejestracji nauczyciela edukacji domowej
 • Dokument potwierdzający status organizacji jako uznawanej przez administrację państwową, formalnie akredytowanej instytucji oświatowej, która prowadzi nauczanie na poziomie podstawowym, średnim lub przeduniwersyteckim