මුරපදය අමතක ද?
පුරන්න

Canva මත නිර්මාණය කරන මිලියන 10කට අධික ජනතාවට එකතු වන්න

ලොව භාවිතයට පහසුම නිර්මාණ වැඩසටහන The Webbys

Canva ඕනෑම කෙනෙකු නිර්මාණකරුවෙක් බවට පත් වීමට හැකියාව ලබා දෙයි PSFK