Canva-Landing-Page-Earth-Day-top-banner

One Print, One Tree

Tryck med gott samvete. För varje tryckbeställning som görs hos Canva planterar vi ett träd – en enkel idé som ger stor effekt.

Vårt arbete hittills

4 miljoner

planterade träd

6 miljoner

inköpta träd

3 846

sysselsatta personer

4 573

återplanterade hektar land (enligt plan)

Person planting tree sapling in soil

Så här fungerar det

 1. Du beställer ett tryck, vi köper ett träd.Varje gång du beställer en trycksak från Canva planterar vi ett träd i något av våra planteringsområden i elva olika länder.
 2. Ditt träd får ett hem. Det ackrediterade återplanteringsföretaget Reduce. Reuse. Grow. (RRG) hittar det perfekta planteringsstället för ditt träd för att säkerställa att det bidrar till den biologiska mångfalden och djurlivet.
 3. Ditt träd planteras. Ditt träd planteras av lokala bönder och skänker nytt liv åt deras närmiljö, så att de kan bedriva jordbruk på ett mer hållbart sätt.

Varför ska man plantera träd?

Canva vill hjälpa planeten att läka och ge lokalbefolkningen möjlighet att bedriva ett mer hållbart jordbruk.

Genom att plantera och vårda träd förbättrar vi såväl vattenretention som biologisk mångfald och skyddar djurens naturliga hemvist. Samtidigt skapar vi även arbetstillfällen för människor inom jord- och skogsbruket.

Man in blue t-shirt carrying young tree to plant
Man planting trees in Mt Sinaka

Vad planterar vi?

Vi planterar inhemska trädsorter för att kunna återställa viktiga och hotade ekosystem.

Vi försöker också verka för mångfald genom att plantera fler än 205 olika inhemska trädsorter – allt från fikus till baleteträd och afzelia quanzensis.

Vad gör vi för att skydda utrotningshotade arter?

One Print, One Tree planterar även träd i syfte att bevara djurens naturliga hemvist.

Just detta har legat i fokus för trädplanteringen i Filippinerna, där vi stöttat lokalsamhällena i arbetet med att bevara miljöer som är gynnsamma för hotade djurarter som exempelvis apörn och filippinsk krokodil.

Grassy hill in foreground with city behind
A photo of a Philippine Eagle soaring in the sky, wings stretched out

Vi skyddar den filippinska apörnen

Vi har inlett ett samarbete med Philippine Eagle Foundation för att försöka rädda den utrotningshotade apörnen. Vi strävar efter att bevara arten, den biologiska mångfald som den är en del av och se till att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt så att den finns kvar även för framtida generationer.


Apörnen är Filippinernas nationalfågel och en av de mest sällsynta örnarterna i hela världen. Denna jättelika rovfågel har klassats som akut hotad av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Man uppskattar att det endast finns 400 par kvar i naturen. Arten hotas av att människan inkräktar på dess naturliga hemvist, nämligen skogen.


Tyvärr har illegal avverkning och slöseriet med naturresurser lett till att apörnen nästan försvunnit helt från skogarna. Minst en apörn dödas varje år. I takt med att skogen försvinner tvingas apörnen söka sig allt längre bort från sina naturliga jaktmarker för att hitta byten. Den här sällsynta och majestätiska fågeln finns inte på något annat ställe än i Filippinerna. Om arten skulle bli utrotad försvinner en viktig del av vårt biologiska arv.

En titt på lokalsamhällena

Moraharivo, Madagaskar

Våra återplanteringspartners i Betsibokaregionen i Madagaskar fokuserar på att återställa mangroveskogarna längs med Betsibokafloden. Flodmynningarna var en gång omgivna av mangroveskogar som utgjorde livsmiljöer för en mängd unika växt- och djurarter. I århundraden har lokalbefolkningen livnärt sig på fisk och skaldjur från dessa ekosystem. Mangroveträdens djupa rotsystem behövs också för att stabilisera kustlinjen och minska erosionen.

 • Typ av återplantering – Mangrove
 • Storlek – 872 hektar
 • Träd per hektar – 10 000
 • Återplanterade hektar 2021 – 20
 • Koldioxidbindning per hektar – 840 ton
 • Total uppskattad koldioxidbindning – 16 800 ton
OnePrintOneTree_Madagascar
OnePrintOneTree_Mozambique

Mahubo, Moçambique

Mahubo är ett område på cirka 82 km utanför Moçambiques huvudstad Boane. Tätorten har fler än 100 000 invånare och majoriteten av dem försörjer sig inom jordbruket. Området har förlorat stora delar av sina mangroveskogar på grund av lokal koltillverkning och avverkning för skogsindustrin. Canva har för avsikt att återställa en yta motsvarande 20 hektar genom att plantera 200 000 mangroveträd, mer specifikt de inhemska varianterna Rizhopora, Ceriops och Bruguiera.

 • Typ av återplantering – Mangrove
 • Storlek – 645 hektar
 • Träd per hektar – 10 000
 • Återplanterade hektar 2021 – 20
 • Koldioxidbindning per hektar – 840 ton
 • Total uppskattad koldioxidbindning – 16 800 ton

Kitiligini, Kenya

Norr om Kenyas huvudstad Nairobi ligger byn Kijabe, alldeles i utkanten av Great Rift Valley. Det här är ett område som är känt för sin torra, branta terräng och afromontaneskogar. I denna unika kenyanska skog finns det många idylliska samhällen där man förlitar sig på det lokala ekosystemet för att kunna överleva och tjäna pengar. På grund av avskogningen, som främst beror på lokal koltillverkning, har stora delar av marken förstörts. Våra återplanteringspartners använder sig av många olika återplanteringsmetoder för att återställa marken, inklusive Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), en metod som engagerar och kommer lokalbefolkningen till nytta.

 • Typ av återplantering – Afromontane
 • Storlek – 1 493 hektar
 • Träd per hektar – 2 500
 • Återplanterade hektar 2021 – 20
OnePrintOneTree_Kenya
OnePrintOneTree_AquinBay

Aquin Bay West, Haiti

Överexploatering i syfte att utvinna ved och byggmaterial har kraftigt decimerat mangroveskogarna längs Haitis kustlinje. Föroreningar, högre havsnivåer och orkaner är också högst reella hot mot mangroveskogens ekosystem, då detta stör eller hindrar tidvattnet. Återplantering av skogen längs den södra kustlinjen är livsviktig, inte bara för ekosystemet, utan även för lokalsamhällets fortbestånd och säkerhet. Genom att plantera mangroveträd skyddas lokalbefolkningen från skadeverkningarna från de orkaner som alltför ofta drabbar Haiti.

 • Typ av återplantering – Mangrove
 • Storlek – 338 hektar
 • Träd per hektar – 10 000
 • Återplanterade hektar 2021 – 9
 • Koldioxidbindning per hektar – 840 ton
 • Total uppskattad koldioxidbindning – 7 560 ton

Filippinerna

I början av förra seklet bestod 70 % av Filippinerna av skog, men detta har snabbt minskat till rekordlåga 18,3 %. Detta beror till stor del på avskogning och jordförstöring och har fått förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden. Varje år förstörs över 304 000 hektar skogsmark i Filippinerna, och om det fortsätter i den takten kommer skogen att vara helt borta 2036.

Med sina 20 000 inhemska arter (lågt räknat) anses Filippinerna vara en av de 17 nationer som tillsammans rymmer två tredjedelar av jordens biologiska mångfald.

Med detta i åtanke, och eftersom Filippinerna är en så viktig del av Canva-familjen (vårt största offshorebolag har sitt säte i Manila), kände vi oss tvungna att göra något. Genom detta program kan Canvas community göra skillnad – både i världen och på vår egen bakgård.

OnePrintOneTree_By the numbers
Citattecken
”Min far lärde mig att om man hugger ned skogen så förstör man för sig själv. Om du kastar ditt spjut på ett kalhygge träffar du bara sten. Jag är skogens beskyddare. När folk kommer för att stjäla våra träd säger jag: 'Över min döda kropp'. Skogen är viktig för vår by. Om vi skyddar skogen kan vi vara självförsörjande och leva av det landet ger utan att behöva be andra om hjälp.”

Jean Zamanjisy

Hövding för Antanamarinafolket, Madagaskar

Vanliga frågor

Nej, vi planterar inte träden själva. Vi har inlett ett samarbete med Reduce. Reuse. Grow. Inc. (RRG), ett sustainability-as-a-service-företag som driver program för att klimatkompensera för utsläpp från tryck-, konsumentvaru- och teknikbranscherna.


RRG utför planteringsarbetet på vårt uppdrag. Genom att göra insatser i de här länderna tar vi inte bara upp kampen mot klimatförändringar genom att plantera kolbindande skogar och mangroveträd, vi förbättrar även närmiljön och levnadsvillkoren för lokalbefolkningen.


Våra återplanteringspartners anlitar lokala bybor för att sköta plantering och skogsvård, vilket ger dem ett ekonomiskt incitament till att bevara skogen.

RRG sköter trädplanteringen för vår räkning och väljer ut lämpliga planteringsområden över hela världen. Vi utökar våra planteringar år från år.

De här platserna valdes ut för att de gör det möjligt för oss att maximera miljöfördelarna samtidigt som vi kan bidra till att förbättra livskvaliteten för lokalbefolkningen där vi planterar.


Det är viktigt att man engagerar sig på riktigt och etablerar samarbeten med lokala byar och samhällen för att återplanteringen ska bli både framgångsrik och långvarig. Våra samarbetspartners anlitar lokalbefolkningen för att plantera de träd som dina beställningar ger upphov till. Fattiga bybor får då en stadig inkomst som gör det möjligt för dem att köpa förnödenheter som mat, hus, kläder och medicin. I slutändan kommer de att se de samhälleliga fördelarna med att bevara skogen.

I takt med att programmet växer kommer vi och RRG att inleda återplanteringsprojekt även på andra ställen.

RRG ser till att bara plantera inhemska träd som är anpassade till växtzonen. Våra partners skulle aldrig plantera eller introducera några invasiva arter. Ibland avsätter vi en del av marken till skogsjordbruk för att lokalinvånarna ska kunna livnära sig på ett hållbart sätt.

Det här är något som varierar beroende på region. Antingen köper vi in dem från kommersiella plantskolor eller genom att samla in och så frön. Under år ett samlas de flesta fröna in från den kvarvarande skogen av lokala bybor. Om de inte lyckas samla in nog med frön kompletterar vi genom att köpa in fröer från lokala fröbanker med gott renommé. Fröna odlas sedan upp till plantor på vår partners lokala plantskola för bästa möjliga kvalitet och grobarhet.

Majoriteten av Canvas klimatkompensationsprojekt ligger på statlig mark där tillsyn utövas av de lokala myndigheterna. Några av våra mindre skogsjordbruk i Haiti finns på privat mark som ägs av lokala jordbrukare.

Träden ägs av de lokalsamhällen som aktivt deltagit i återplanteringen av den närliggande skogen. Enda undantaget är skogsjordbruk på privat mark, där träden ägs av lokala jordbrukare som även får hela vinsten från avverkningen.

RRG har ett nätverk av återplanteringspartners som samarbetar med lokalbefolkningen. Det är här de har sin rekryteringbas när de letar planteringsteam. Vi har som mål att plantera träd och utrota extrem fattigdom. Vi vill att arbetet ska utföras av människor som lever under fattigdomsgränsen i dessa samhällen – för att ge dem och deras familjer en stadig och förutsägbar inkomst.

Vi använder flera olika metoder, till exempel Farmer Managed Natural Regeneration, fröbomber, sådd av fröplantor på plantskola, flytt av planta på rot och plantering av mangovesticklingar.

Så snart som möjligt. Ibland tar det så lite som tre månader innan ditt träd sätts ned i marken. Det beror på vilket land ditt träd ska planteras i och om det är planteringssäsong eller inte.

Vi gör allt för att skogen vi planterar ska bli permanent och hållbar.


För att nå detta mål samarbetar våra återplanteringspartners med myndigheter på alla nivåer för att sluta skriftliga avtal som ska skydda den återplanterade skogen för all framtid. Vi planterar inte träd i avverkningsområden. Våra partners anlitar lokala bybor och ger dem i uppdrag att plantera träden så att det ska finnas ett ekonomiskt incitament för dem att arbeta med återplanteringens fortbestånd. De förser också lokala bybor med alternativa bränslekällor (bränsleeffektiva vedspisar och koncentrerande solkokare) som minskar och/eller eliminerar deras beroende av kol. Slutligen anställer de också skogvaktare från lokalbefolkningen. Faktum är att en av våra planteringspartners, Eden Restoration, nyligen skapade fonden Forest Guard Endowment Fund, där en cent av priset på varje träd sätts in i en fond för långsiktig bevakning och skydd av återplanterad skog.

Några av fröplantorna och sticklingarna dör, så är det bara. RRG har dock upptäckt är att plantdödligheten blir en irrelevant faktor när växterna börjar föröka och sprida sig naturligt, vilket mångfaldigar effekten av vår insats exponentiellt. I mangroveplanteringar har man sett att ett planterat mangroveträd ger upphov till 200 % fler träd. Man har sett samma sak hända i lövträdsplanteringar på torrmark på Madagaskar.

Den 1 augusti 2022 hade vi planterat 2,4 miljoner träd. Och det här är en siffra som ständigt stiger i takt med att vi köper in fler träd.

Nej. Vi köper in papper från hållbara källor och håller isär inköpsprocessen och återplanteringsprojekten.