Riktlinjer för stödberättigande

Här nedan hittar du mer information om våra riktlinjer för behörighet till programmet för ideella organisationer.

Följande organisationer uppfyller INTE kraven för deltagande i Canvas program för ideella organisationer

 • Organisationer som istället för 501(c)3-klassning har klassifikationen 501(c)4, 501(c)6 eller annan ideell status.
 • Grundskolor, högskolor och universitet. Möjligt undantag kan göras för icke-vinstdrivande friskolor. Läs mer om vårt erbjudande Canva för utbildning.
 • Branschorganisationer som saknar målsättningar eller aktiviteter av välgörenhetskaraktär riktade till personer utanför den egna medlemskretsen.
 • Politiska organisationer, fackförbund och arbetsgivarorganisationer.
 • Privatpersoner.

Följande organisationer UPPFYLLER kraven för deltagande i Canvas program för ideella organisationer

 1. Registrerade ideella organisationer.
 2. Sociala organisationer som jobbar för lokalsamhället eller det allmännas bästa.
 3. Folkhälsoorganisationer och myndigheter som arbetar med folkhälsa.

Följande dokumentation krävs

Obs! Vilken dokumentation som krävs kan variera beroende på organisationens typ.

1. Registrerade ideella organisationer (varierar beroende på land)

 • Folkhälsoorganisationer och myndigheter som arbetar med folkhälsa (avgörs från fall till fall av Canva).
 • Organisationer som omfattas av gruppundantag (t.ex. trossamfund) måste ändå inkomma med intyg på skattebefrielse av typen 501(c)(3) från den amerikanska federala skattemyndigheten (Internal Revenue Service, IRS).
 • Kanadensiska välgörenhetsorganisationer registrerade hos den kanadensiska skattemyndigheten (Canada Revenue Agency, CRA).
 • Kanadensiska federala ideella organisationer registrerade hos Industry Canada.
 • Kanadensiska federala ideella organisationer registrerade hos Industry Canada.
 • Intyg om registrering som organisation/förening/stiftelse utfärdat av justitiedepartementet (IGJ-intyg).
 • Enkelt registerutdrag från Administracion Federal De Ingreos Publicos, certifiering av mänskliga rättigheter – CN-nummer.
 • Välgörenhetsorganisationer registrerade hos Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC).
 • Skattebefriade ideella organisationer såsom de definieras av australiska skattemyndigheten (Australian Taxation Office, ATO).
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), or Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
 • Registrerade hos departementet för vård, omsorg och familjevälfärd.
 • Registrerad hos socialdepartementet som en organisation för social utveckling.
 • Registerutdrag; belgiska ministerrådet – nederländska: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), registerutdrag; Moniteur Belge – Association sans but lucratif (ASBL), stiftelseurkund/stadgar.
 • Intyg om skattebefrielse från Registrar General, registerutdrag på status som ideell organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation från Director General del Registro de Asocaciones y eller registerutdrag på status som stiftelse från Fundaciones Sins Fines de Lucro.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/förening från justitiedepartementet samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registrerade föreningar/ideella organisationer, företag som bedriver verksamhet i enlighet med avsnitt 31 i aktiebolagslagen från 2007 (med tillägg) eller icke-vinstdrivande stiftelser som arbetar för det allmännas bästa.
 • Registerutdrag om status som förening/stiftelse/välgörenhetsorganisation från justitie-/inrikesdepartementet.
 • Icke-vinstdrivande juridiska personer som arbetar för det allmännas bästa (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) registrerade i det centrala registret för välgörenhetsorganisationer som upprätthålls av justitieministeriet.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/icke-statlig organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/icke-statlig organisation från ministerrådet samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från justitie-/inrikesdepartementet.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från handelskammaren.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från justitie-/inrikesdepartementet.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/icke-statlig organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som stiftelse/fond samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Föreningar, stiftelser, institutioner eller trossamfund godkända av den danska skattemyndigheten.
 • Intyg från skattemyndigheten med registreringsnummer som välgörenhetsorganisation.
 • Registerutdrag på status som icke-statlig organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag från nationell domstol samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Ideella föreningar (rekisteröity yhdistys), stiftelser (säätiöt) eller trossamfund (uskonnollinen yhdyskunta) registrerade hos Patent- och registerstyrelsen.
 • Ideella eller icke-statliga organisationer grundade i enlighet med association loi 1901 eller fondation loi 1987 och registrerade i ”Journal Officiel des Associations” eller annan juridisk publikation i Frankrike.
 • Föreningar, stiftelser eller andra ideella juridiska personer som arbetar för det allmännas bästa (Gemeinnützigkeit), välgörenhetsorganisationer (Mildtaetigkeit), trossamfund (Kirchliche) och/eller organisationer som arbetar på ideell basis för det allmännas bästa.
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från civilregistret samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/icke-statlig organisation från finansdepartementet, utdrag ur officiell tidning med kungörelser samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation/icke-statlig organisation från de lokala myndigheterna.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation/icke-statlig organisation från de lokala myndigheterna.
 • Registerutdrag om status som förening/stiftelse/välgörenhetsorganisation från justitie-/inrikesdepartementet.
 • Ideella icke-statliga organisationer eller stiftelser med registrerade stadgar eller liknande som godkänts som välgörenhetsorganisation av Inland Revenue Department i enlighet med avsnitt 88 i Inland Revenue Ordinance.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation från behörig domstol samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som stiftelse eller förening.
 • Stiftelser (Yayasan) eller föreningar (Perkumpulan) godkända som juridiska personer av departementet för juridik och mänskliga rättigheter.
 • CHY-nummer från skattemyndigheten samt stiftelseurkund/stadgar.
 • AMUTA-nummer från State of Israel Registrar samt registerutdrag på status som ideell organisation.
 • Intyg om registrering som ONLUS, ODV eller APS, stadgar och stiftelseurkund. Vid behov och där så är tillämpligt, en kopia av registrering i samlat nationellt register för den tredje sektorn (Runts)
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från finansdepartementet.
 • Ideella organisationer godkända av regionala myndigheter eller ministerrådet.
 • Sociala företag registrerade hos regionala myndigheter och/eller departementet för vård och omsorg, arbetsmarknad och välfärd.
 • Intresseföreningar och stiftelser godkända av kommissionen för allmänintresse eller registrerade föreningar (av ideell typ) som arbetar utan vinstsyfte för det allmännas bästa.
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från socialdepartementet samt stiftelseurkund/stadgar (i översatt version).
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från justitiedepartementet samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från kenyanska myndigheter samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som förening, stiftelse eller ideell organisation från lokala myndigheter.
 • Registerutdrag om status som stiftelse från statsregistret.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från de lokala myndigheterna.
 • Registrerade ideella föreningar (associations sans but lucratif, ASBL) eller stiftelser (fondations).
 • Stiftelseurkund/stadgar, registrering i föreningsregistret (Registrar of Societies, ROS) och skattebefrielse i enlighet med nationell skattelagstiftning.
 • Registrering som skattebefriad organisation hos finansdepartementet.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från justitiedepartementet eller skattemyndigheten; registerutdrag om status som förening från offentlig förvaltning eller federalt register.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation/icke-statlig organisation från justitiedepartementet samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Stiftelseurkund/stadgar (översatt till engelska).
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från det lokala företagsregistret.
 • Ideella eller icke-statliga organisationer som arbetar för det allmännas bästa (Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI)
 • Skattebefrielse i egenskap av institution som främjar social välfärd (Sociaal Beland Behartigende Instelling, SBBI).
 • Stiftelser (stichtingen) eller föreningar (verenigingen) som bedriver verksamhet för det allmännas bästa, alternativt kyrkor eller andra trossamfund (kerkgenootschappen en hun zelfstandige delar).
 • Ideella eller icke-statliga organisationer registrerade i Charity Commission Register.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation, allmännyttig organisation eller förening från Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada eller Indesol.
 • Registerutdrag på status som icke-statlig organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registrering som skattebefriad, XO/XN/XR-nummer från HMRC.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från de lokala myndigheterna.
 • Godkänd av Commissioner of Inland Revenue enligt lagen om skattefrielse.
 • Registerutdrag från Palestinska myndigheten.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation/förening från justitiedepartementet, federala registret.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation/förening från justitie-/inrikesdepartementet.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation från justitie-/inrikesdepartementet samt skattebefrielse.
 • Registrering hos finansinspektionen (Securities and Exchange Commission, SEC) och möjlighet att uppvisa styrdokument som styrker verksamhetens icke-vinstdrivande karaktär, intyg om skattebefrielse utfärdat av skattemyndigheten (Bureau of Internal Revenue, BIR) och/eller ackreditering från Philippine Council for NGO Certification (PCNC).
 • Välgörenhetsorganisationer (Organizacja Pożytku Publicznego), stiftelser eller föreningar som är registrerade i det nationella domstolsregistret (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) som upprätthålls av justitiedepartementet.
 • Registerutdrag om ”Pessoa Colectiva” från finansdepartementet.
 • Intyg om skattebefrielse från finansdepartementet, registerutdrag på status som ideell organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Organisationerna måste vara registrerade som föreningar, stiftelser, federationer eller trossamfund och verka på ideell basis för det allmännas bästa.
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från departementet för skatter och företagsjuridik samt stiftelseurkund/stadgar (i översatt version).
 • Registerutdrag från National Security Service eller intyg om status som icke-statlig organisation från Rwanda Directorate samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Intyg om skattebefrielse från finansdepartementet, registerutdrag på status som ideell organisation samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som välgörenhetsorganisation med SCXXXXX-nummer från Office of Scottish Charity Regulator samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Ideella eller icke-statliga organisationer registrerade hos välgörenhetskommissionären och/eller som innehar status som ideell organisation som kan erbjuda skattavdrag för gåvor (Institution of Public Character, IPC).
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från socialdepartementet eller intyg om status som icke-vinstdrivande företag samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Föreningar, stiftelser eller kooperativ med avdragsrätt som är registrerade hos inrikesdepartementet eller departementet för kultur, utbildning och idrott.
 • Föreningar, stiftelser eller kooperativ med avdragsrätt som är registrerade hos inrikesdepartementet eller departementet för kultur, utbildning och idrott.
 • Föreningar, stiftelser eller trossamfund som är skattebefriade i enlighet med kapitel 7 i inkomstskattelagen och/eller verkar på ideell basis för det allmännas bästa.
 • Registerutdrag om status som ideell organisation, ”Gemeinnuetzigkeit”, ”Stiftung”, CH-nummer.
 • Ideella eller icke-statliga organisationer som innehar ett vidimerat registerutdrag och giltigt tillstånd från någon statlig myndighet, alternativt lokala organisationer med giltigt tillstånd från myndigheter i relevant stad eller region.
 • Registrerad hos nationella kulturkommissionen (National Cultural Affairs Commission) i Thailand – vilken lyder under kulturdepartementet – samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som ideell organisation/välgörenhetsorganisation från ministerrådet samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag på status som icke-statlig organisation från kommissionär i enlighet med NGO Registration Statue 1989 samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som icke-statlig organisation från de lokala myndigheterna.
 • Registreringsnummer som välgörenhetsorganisation (Charity Registration Number) från Charity Commission, CIC-registreringsnummer från CIC Regulator samt stiftelseurkund/stadgar.
 • Registerutdrag om status som förening samt skattebefrielse från lokala myndigheter.
 • Registerutdrag om status som förening samt skattebefrielse från lokala myndigheter.
 • Status som registrerad förening, stiftelse eller förening (förordning 45 (2010) och förordning 148 (2007) för sociala organisationer och välgörenhetsfonder), alternativt kooperativ (förordning 151 (2007).
 • Registerutdrag på status som icke-statlig organisation från de lokala myndigheterna samt stiftelseurkund/stadgar.

2. Sociala organisationer som jobbar för lokalsamhället eller det allmännas bästa

 • Styrdokument som beskriver missionen och hur verksamheten har utformats i syfte att nå dessa mål.
 • Med ”lokalsamhället eller det allmännas bästa” avses en social, ekologisk, kulturell eller ekonomisk mission där målet är att motverka sociala problem genom att förbättra den samhälleliga gemenskapen, människors livsvillkor och miljön.
OM DIN ORGANISATION INTE ÄR VINSTDRIVANDE
 • Styrdokumenten måste beskriva missionen på ett tydligt sätt och visa att verksamheten har utformats i syfte att nå dessa mål (och inte för att generera vinster).
OM DIN ORGANISATION ÄR VINSTDRIVANDE
 • Styrdokumenten måste beskriva missionen på ett tydligt sätt och visa att verksamheten har utformats i syfte att nå dessa mål (och inte enbart för att generera vinster).
 • Din organisation måste också kunna uppvisa finansiell dokumentation som bevisar att organisationen återinvesterar största delen av den eventuella vinsten i verksamheten och missionen.

3. Folkhälsoorganisationer och myndigheter som arbetar med folkhälsa

 • Organisationen måste kunna styrka sin status som folkhälsoorganisation (avgörs av Canva från fall till fall).