แนวทางคุณสมบัติ

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของเรา

องค์กรที่ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ Canva

 • องค์กรที่ไม่ได้รับการกำหนด 501(c)3 ไม่ใช่ 501(c)4, 501(c)6 หรือสถานองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ จะไม่เข้าเกณฑ์
 • โรงเรียน K-12 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ข้อยกเว้นที่ยอมรับ ได้แก่ โรงเรียนในกำกับรัฐบาล โปรดดูข้อเสนอ Canva เพื่อการศึกษา
 • สมาคมการค้าและพาณิชย์โดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือกิจกรรมเพื่อการกุศลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 • องค์กรทางการเมืองและแรงงาน
 • บุคคลทั่วไป

องค์กรต่อไปนี้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติโปรแกรมองค์กรไม่แสวงหากำไรของ Canva

 1. องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน
 2. องค์กรเพื่อสังคมที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน
 3. องค์กรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

เอกสารที่จำเป็น

หมายเหตุ: เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามประเภทองค์กร

1. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียน (ตามเกณฑ์ในแต่ละประเทศ)

2. องค์กรเพื่อสังคมที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน

 • เอกสารกำกับดูแลที่ระบุภารกิจและกิจกรรมทั้งหมดของคุณว่ามุ่งเน้นเพื่อบรรลุภารกิจนี้ด้วยวิธีใด
 • "ภารกิจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน" หมายถึงภารกิจทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยการปรับปรุงชุมชน โอกาสในชีวิตของผู้คน หรือสิ่งแวดล้อม
หากองค์กรของคุณไม่แสวงหากำไร
 • เอกสารกำกับดูแลองค์กรต้องระบุภารกิจของคุณอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดของคุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุภารกิจนี้ (แทนที่จะสร้างผลกำไร)
หากองค์กรของคุณแสวงหากำไร
 • เอกสารกำกับดูแลองค์กรต้องระบุภารกิจของคุณอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดของคุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุภารกิจนี้ (แทนที่จะแสวงหาแต่กำไรเพียงอย่างเดียว)
 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องแสดงหลักฐานในเอกสารทางการเงินด้วยว่า จะนำกำไรส่วนใหญ่กลับมาลงทุนใหม่ เพื่อให้บรรลุพันธกิจสาธารณะหรือชุมชน

3. องค์กรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

 • คุณต้องแสดงหลักฐานสถานะด้านสาธารณสุขขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Canva