แนวทางคุณสมบัติ

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของเรา

องค์กรที่ไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของ Canva

 • องค์กรที่ไม่ได้รับการกำหนด 501(c)3 ไม่ใช่ 501(c)4, 501(c)6 หรือสถานองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ จะไม่เข้าเกณฑ์
 • โรงเรียน K-12 วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ข้อยกเว้นที่ยอมรับ ได้แก่ โรงเรียนในกำกับรัฐบาล โปรดดูข้อเสนอ Canva เพื่อการศึกษา
 • สมาคมการค้าและพาณิชย์โดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรือกิจกรรมเพื่อการกุศลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
 • องค์กรทางการเมืองและแรงงาน
 • บุคคลทั่วไป

องค์กรต่อไปนี้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติโปรแกรมองค์กรไม่แสวงหากำไรของ Canva

 1. องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน
 2. องค์กรเพื่อสังคมที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน
 3. องค์กรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

เอกสารที่จำเป็น

หมายเหตุ: เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปตามประเภทองค์กร

1. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียน (ตามเกณฑ์ในแต่ละประเทศ)

สหรัฐอเมริกา
 • องค์กรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Canva)
 • องค์กรภายใต้การยกเว้นกลุ่ม (เช่น คริสตจักร) ต้องได้รับการยกเว้นภาษี 501(c)(3) จาก IRS
แคนาดา
 • องค์กรการกุศลของแคนาดาที่จดทะเบียนกับ Canada Revenue Agency (CRA)
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของรัฐบาลกลางแคนาดาที่จดทะเบียนกับ Industry Canada
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของรัฐบาลกลางแคนาดาที่จดทะเบียนกับ Industry Canada
อาร์เจนตินา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนสมาคม/มูลนิธิจากกระทรวงยุติธรรม (IGJ Reg)
 • การรับรองการจดทะเบียนแบบพลเรือน/แบบง่ายจาก Administracion Federal De Ingreos Publicos, Human Rights Cert – หมายเลข CN
ออสเตรเลีย
 • องค์กรการกุศลที่จดทะเบียนกับ Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC)
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อกำหนดของ ATO
ออสเตรีย
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen) หรือ Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR)
บังกลาเทศ
 • จดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว
 • จดทะเบียนกับกระทรวงสวัสดิการสังคมเป็น "องค์กรพัฒนาสังคม"
เบลเยียม
 • ใบรับรองการลงทะเบียน; คณะรัฐมนตรีเบลเยียม – ดัตช์: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), ใบรับรองการจดทะเบียน; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เบอร์มิวดา
 • การจดทะเบียนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก Registrar General, หนังสือรับรองการจดทะเบียน NPO, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
โบลิเวีย
 • ใบรับรองการจดทะเบียน NPO จาก Director General del Registro de Asocaciones y หรือ Certificate of Foundation Registration จาก Fundaciones Sins Fines de Lucro
บอสเนียและเฮอร์โกวีนา
 • รัฐมนตรียุติธรรม ใบจดทะเบียนสมาคม/NPO ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
บอตสวานา
 • สมาคม/องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO) ที่จดทะเบียน บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมตามที่อธิบายไว้ในมาตรา 31 ของ Companies Act 2007 ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือทรัสต์ที่ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ
บราซิล
 • ใบจดทะเบียนสมาคม, มูลนิธิ, PBO จากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย
บัลแกเรีย
 • นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อสาธารณประโยชน์ (юридическилицаснестопанскацелзаобщественополезнадейност) ซึ่งจดทะเบียนในสำนักทะเบียนกลางขององค์กรสาธารณประโยชน์ในกำกับของกระทรวงยุติธรรม
บูร์กินาฟาโซ
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NPO/NGO, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
แคเมอรูน
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NPO/NGO จากสภากระทรวง ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ชิลี
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย
โคลอมเบีย
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากหอการค้า
คอสตาริกา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย
ไซปรัส
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NPO/NGO, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เช็ก
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ทุนบริจาค จากนายทะเบียนมูลนิธิ ข้อกำหนดและหนังสือบริคณห์สนธิ
เดนมาร์ก
 • สมาคม (foreninger) มูลนิธิ (stiftelser) สถาบัน (institutioner) หรือชุมชนทางศาสนา (religiøse samfund) ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงภาษีอากร
เอกวาดอร์
 • หนังสือรับรองหมายเลขทะเบียนการกุศลทางสังคมจาก IRS
อียิปต์
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NGO, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เอสโตเนีย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนจาก Country Court ข้อกำหนดและหนังสือบริคณห์สนธิ
ฟินแลนด์
 • สมาคมที่ไม่แสวงหากำไร (rekisteröity yhdistys) มูลนิธิ (säätiöt) หรือชุมชนทางศาสนา (uskonnollinen yhdyskunta) ที่จดทะเบียนกับ National Board of Patents and Registrations
ฝรั่งเศส
 • องค์กรไม่แสวงหากำไรหรือองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตาม association loi 1901 หรือ fondation loi 1987 และจดทะเบียนใน "Journal Officiel des Association" หรือสิ่งพิมพ์ทางกฎหมายอื่นๆ ของฝรั่งเศส
เยอรมนี
 • สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรอื่นๆ ที่มีผลประโยชน์สาธารณะ (Gemeinnützigkeit) การกุศล (Mildtaetigkeit) หรือสถานะทางศาสนา (Kirchliche) และ/หรือดำเนินงานโดยไม่แสวงหากำไรเพื่อสาธารณประโยชน์
กานา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NGO จากกรมทะเบียน ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
กรีซ
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NPO/NGO จากกระทรวงการคลัง เอกสารทางการ ข้อกำหนดและหนังสือบริคณห์สนธิ
กัวเตมาลา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO/NGO จากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
กายอานา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO/NGO จากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ฮอนดูรัส
 • ใบจดทะเบียนสมาคม, มูลนิธิ, PBO จากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรพัฒนาเอกชน หรือทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นโดยสารตราหรืออย่างอื่น และได้รับการอนุมัติให้เป็นองค์กรการกุศลโดย Inland Revenue Department ตามมาตรา 88 ของกฎหมายสรรพากรภายในประเทศ
ฮังการี
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากศาลทะเบียนที่มีอำนาจ ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
อินเดีย
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียนของทรัสต์หรือสมาคม
อินโดนีเซีย
 • มูลนิธิ (Yayasan) หรือสมาคม (Perkumpulan) ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นนิติบุคคลโดยกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ไอร์แลนด์
 • หมายเลข CHY จากสรรพากร ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
อิสราเอล
 • หมายเลข 'AMUTA' จากนายทะเบียนรัฐอิสราเอล หนังสือรับรองการลงทะเบียน NPO
อิตาลี
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น 'Onlus' หรือการลงทะเบียนทางกฎหมายของสหกรณ์ ข้อกำหนดและหนังสือบริคณห์สนธิ
จาเมกา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนหมายเลข “TRN” จากกระทรวงการคลัง
ญี่ปุ่น
 • ระบุองค์กรกิจกรรมเพื่อการกุศล (NPO) ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลประจำจังหวัดหรือสำนักงานคณะรัฐมนตรี
 • บริษัทสวัสดิการสังคมที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลประจำจังหวัด และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
 • สมาคมและมูลนิธิเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประโยชน์สาธารณะ หรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยทั่วไป (ประเภทที่ไม่แสวงหาผลกำไร) ซึ่งดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ
จอร์แดน
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนองค์กรพัฒนาสังคมจาก Ministry of Social Development, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแปล)
คาซัคสถาน
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เคนยา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน NGO จากรัฐบาลเคนยา ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
เกาหลี
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนรับรองเป็นสมาคม มูลนิธิ NPO กับรัฐบาลท้องถิ่น
ลัตเวีย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนมูลนิธิจาก State Register
ลิทัวเนีย
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ลักเซมเบิร์ก
 • สมาคมที่ไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน (associations sans but lucratif – ASBL) หรือมูลนิธิ (fondations)
มาเลเซีย
 • ข้อบังคับจดทะเบียนสมาคมกับ Registry of Societies (ROS) ยกเว้นภาษีภายใต้กฎหมายภาษีเงินได้
มอลตา
 • ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
เม็กซิโก
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากกระทรวงยุติธรรมหรือสำนักทะเบียนผู้เสียภาษี การลงทะเบียนเป็นประชาสังคม/สมาคมจาก Public Administration or Federal Registry
มอลโดวา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO/NGO จากกระทรวงยุติธรรม ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
โมร็อกโก
 • ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
นามิเบีย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน NGO จาก Local Companies Registration Office
เนเธอร์แลนด์
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI)
 • สถาบันส่งเสริมสวัสดิการสังคม (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) มีสถานะยกเว้นภาษี
 • มูลนิธิ (stichtingen) หรือสมาคม (verenigingen) ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือคริสตจักร หรือองค์กรทางศาสนาอื่นๆ (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen)
นิวซีแลนด์
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ที่มีรายชื่ออยู่ใน Charities Commission Register
นิการากัว
 • หนังสือรับรอง NPO, องค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม, องค์กรภาคประชาสังคมจาก Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada หรือ Indesol
ไนจีเรีย
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น NGO, ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ไอร์แลนด์เหนือ
 • จดทะเบียนสถานะได้รับการยกเว้นภาษี หมายเลข XO / XN / XR จาก HMRC
นอร์เวย์
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ปากีสถาน
 • พระราชบัญญัติยกเว้นภาษี ได้รับการอนุมัติจาก Office of Commissioner of Inland Revenue
เขตอำนาจปาเลสไตน์
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียน Interiors จาก Palestine National Authority Ministry
ปานามา
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO, สมาคมพลเรือนจาก Ministry of Justice, Federal Registry
ปารากวัย
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO, สมาคมพลเรือนจากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย
เปรู
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO จากกระทรวงยุติธรรม/มหาดไทย ได้รับการยกเว้นภาษี
ฟิลิปปินส์
 • จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสามารถระบุสถานะที่ไม่ใช่หุ้นที่มีสถานะไม่แสวงหาผลกำไรผ่านเอกสารกำกับดูแล หนังสือรับรองการยกเว้นภาษีที่ออกโดยสำนักสรรพากร (BIR) และ/หรือการรับรองโดย Philippine Council for NGO Certification (PCNC)
โปแลนด์
 • องค์กรสาธารณประโยชน์ (Organizacja Pożytku Publicznego) มูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนใน National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) ซึ่งดูแลโดยกระทรวงยุติธรรม
โปรตุเกส
 • บัตรลงทะเบียนของ “Pessoa Colectiva” หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการคลัง
เปอร์โตริโก
 • การจดทะเบียนยกเว้นภาษีจากกรมธนารักษ์ หนังสือรับรองการจดทะเบียน NPO ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
โรมาเนีย
 • องค์กรต้องจดทะเบียนเป็นสมาคม มูลนิธิ สมาพันธ์ หรือสมาคมทางศาสนา และดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสาธารณประโยชน์
รัสเซีย
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน NGO จาก Ministry of Taxes กฎหมายเรื่องการจดทะเบียนนิติบุคคล ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับแปล)
รวันดา
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียนจาก National Security Service หรือ NGO จาก Rwanda Directorate ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ซานซัลวาเดอร์
 • การจดทะเบียนยกเว้นภาษีจากกรมธนารักษ์ หนังสือรับรองการจดทะเบียน NPO ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
สกอตแลนด์
 • สมาคมหรือมูลนิธิที่จดทะเบียนซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 15 (1) ของ Legal Entity Profit Tax Law
เซอร์เบีย
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ที่ลงทะเบียนกับ Commissioner of Charities และ/หรือมีสถานะ Institution of Public Character (IPC)
สิงคโปร์
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียน NGO จาก Department of Social Development ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ไม่มีทุนจดทะเบียน
แอฟริกาใต้
 • สมาคม มูลนิธิ หรือสหกรณ์ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกระทรวงวัฒนธรรม การศึกษา และกีฬา
สเปน
 • ใบรับรองการลงทะเบียนการกุศลหมายเลข “SCXXXXX” จากนักกฎหมายของ Office of Scottish Charity ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
สวีเดน
 • สมาคม มูลนิธิ หรือชุมชนทางศาสนาที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ภายใต้หมวดที่ 7 ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้และ/หรือดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สวิตเซอร์แลนด์
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NPO “Gemeinnuetzigkeit”, “ Stiftung”, หมายเลข CH
ไต้หวัน
 • องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO ที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง หรือองค์กรท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานประจำเมือง/ภูมิภาคหรือรัฐบาลมณฑลที่เกี่ยวข้อง
ไทย
 • จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในกำกับกระทรวงวัฒนธรรม ข้อบังคับของสมาคม
ตุรกี
 • หนังสือรับรอง NPO หรือองค์กรสาธารณประโยชน์จาก Council of Ministries ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
ยูกันดา
 • NGO Registration Statue 1989, การลงทะเบียน NGO จากผู้บัญชาการ ขัอบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NGO จากหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
สหราชอาณาจักร
 • หมายเลขทะเบียนการกุศลจาก Charity Commission หมายเลขทะเบียน CIC จากหน่วยงานกำกับดูแล CIC ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
อุรุกวัย
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียนของ Civil Associations มีการจดทะเบียนได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่น
เวเนซุเอลา
 • หนังสือรับรองการลงทะเบียนของ Civil Associations มีการจดทะเบียนได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่น
เวียดนาม
 • สมาคมที่จดทะเบียน สถานะทางกฎหมายมูลนิธิ (พระราชกฤษฎีกา 45 (2010) สำหรับสมาคมและพระราชกฤษฎีกา 148 (2007) สำหรับกองทุนเพื่อสังคมและการกุศล) หรือประกาศ (กฤษฎีกา 151 (2007)) เกี่ยวกับสหกรณ์
ซิมบับเว
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน NGO จากรัฐบาลท้องถิ่น ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ

2. องค์กรเพื่อสังคมที่มีภารกิจสอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน

 • เอกสารกำกับดูแลที่ระบุภารกิจและกิจกรรมทั้งหมดของคุณว่ามุ่งเน้นเพื่อบรรลุภารกิจนี้ด้วยวิธีใด
 • "ภารกิจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์สาธารณะหรือชุมชน" หมายถึงภารกิจทางสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยการปรับปรุงชุมชน โอกาสในชีวิตของผู้คน หรือสิ่งแวดล้อม
หากองค์กรของคุณไม่แสวงหากำไร
 • เอกสารกำกับดูแลองค์กรต้องระบุภารกิจของคุณอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดของคุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุภารกิจนี้ (แทนที่จะสร้างผลกำไร)
หากองค์กรของคุณแสวงหากำไร
 • เอกสารกำกับดูแลองค์กรต้องระบุภารกิจของคุณอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดของคุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุภารกิจนี้ (แทนที่จะแสวงหาแต่กำไรเพียงอย่างเดียว)
 • องค์กรของคุณจำเป็นต้องแสดงหลักฐานในเอกสารทางการเงินด้วยว่า จะนำกำไรส่วนใหญ่กลับมาลงทุนใหม่ เพื่อให้บรรลุพันธกิจสาธารณะหรือชุมชน

3. องค์กรด้านสาธารณสุข และหน่วยงานของรัฐที่ช่วยเหลือด้านสาธารณสุข

 • คุณต้องแสดงหลักฐานสถานะด้านสาธารณสุขขององค์กร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Canva