นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

ผู้ใช้ Canva ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของ Canva นโยบายนี้มีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่คุณสามารถอัพโหลด ดีไซน์ที่คุณสร้าง และวิธีการใช้งาน Canva

Canva ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ Canva แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าคอนเทนต์ละเมิดนโยบายนี้หรือไม่ ทั้งนี้ เราอาจทำการอัพเดตนโยบายนี้เป็นครั้งคราว

การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

Canva ไม่สนับสนุนและจะไม่ยอมให้ใช้บริการของเราในการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกปฏิบัติที่เกิดจากอคติต่อเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ บรรพบุรุษ หรือถิ่นที่ถือสัญชาติ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการในลักษณะที่เป็นหรืออาจเป็นการยุยง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติดังกล่าว และคุณจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อยุยงหรือส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชังหรือความรุนแรง หากตามการพิจารณาของเราแต่เพียงผู้เดียวพบว่าการใช้บริการของคุณมีส่วนในการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ บรรพบุรุษ หรือถิ่นที่ถือสัญชาติ เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณอย่างถาวรหรือชั่วคราวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และปราศจากความรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การใช้งานทั่วไป

คุณตกลงที่จะไม่อัพโหลดคอนเทนต์ สร้างดีไซน์ หรือใช้ Canva โดยตรงหรือโดยอ้อมในลักษณะใดก็ตามที่:

 1. ส่งเสริมหรือสร้างความเสี่ยงต่อการทำร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ ความตึงเครียดทางอารมณ์ การเสียชีวิต ความทุพพลภาพ หรือการทำให้ตัวเอง บุคคลอื่น หรือสัตว์เสียโฉม
 2. ส่งเสริมหรือสร้างความเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ
 3. พยายามทำร้ายหรือแสวงประโยชน์จากเด็ก
 4. เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิด เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หมิ่นประมาท รุกรานความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ หมิ่นประมาท หรือการข่มขู่
 5. เลือกปฏิบัติ ยุยง หรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นตามเชื้อชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ บรรพบุรุษ ถิ่นที่ถือสัญชาติ หรือเกณฑ์อื่นใด
 6. มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือลามกอนาจาร หรือมีลิงก์ไปที่เนื้อหาดังกล่าว
 7. เกี่ยวข้องกับการขายหรือการส่งเสริมการขายกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ผิดกฎหมาย
 8. เป็นการฉ้อโกงหรือส่งเสริมกิจกรรมการฉ้อโกง
 9. ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
 10. มีข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใดๆ หรือเนื่องจากการรักษาความลับ หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับความไว้วางใจ
 11. มีข้อมูลหรือข้อมูลที่บิดเบือน เป็นเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความให้เข้าใจผิด หรือส่งเสริม รับรอง สนับสนุน หรือมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 12. ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 13. คุกคามหรือบ่อนทำลายกระบวนการหรือสถาบันประชาธิปไตย


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราคัดกรองคอนเทนต์ โปรดไปที่ศูนย์ความเชื่อถือ(เปิดในแท็บหรือหน้าต่างใหม่)ของเรา


อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2024

นโยบายอื่นๆ