Canva cho Windows

Công cụ thiết kế yêu thích của bạn nay đã có ứng dụng cho máy tính Windows.

Cũng có trên Mac OS, iOSAndroid.

Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Windows
Ứng dụng Canva cho máy tính để bàn Windows