Hướng dẫn về tính đủ điều kiện

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để tìm hiểu hướng dẫn về tính đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của chúng tôi.

Các tổ chức KHÔNG đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của Canva

 • Các tổ chức không thuộc loại 501(c)3 mà là 501(c)4, 501(c)6 hoặc trạng thái phi lợi nhuận khác, sẽ không đủ điều kiện.
 • Trường học K-12, cao đẳng và đại học. Các trường hợp ngoại lệ được chấp nhận bao gồm các trường bán công độc lập. Vui lòng xem ưu đãi Canva cho Giáo dục của chúng tôi.
 • Các hiệp hội thương mại và ngành nghề không có mục đích hoặc hoạt động từ thiện mang lại lợi ích cho những người không phải là thành viên
 • Các tổ chức chính trị và lao động
 • Cá nhân

Các tổ chức ĐỦ ĐIỀU KIỆN tham gia Chương trình phi lợi nhuận của Canva

 1. Tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký
 2. Các tổ chức tác động xã hội với sứ mệnh phù hợp với lợi ích công cộng hoặc cộng đồng
 3. Các tổ chức y tế công cộng và các tổ chức chính phủ hỗ trợ y tế công cộng

Tài liệu bắt buộc

Lưu ý: Tài liệu bắt buộc sẽ thay đổi tùy theo loại hình tổ chức của bạn.

1. Các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký (theo từng quốc gia)

 • Các tổ chức y tế công cộng và các tổ chức chính phủ hỗ trợ y tế công cộng (theo quyết định của Canva)
 • Các tổ chức thuộc nhóm miễn trừ (ví dụ: Nhà thờ) vẫn phải được IRS công nhận miễn thuế theo mục 501(c)(3).
 • Tổ chức từ thiện Canada đã đăng ký với Cơ quan Thuế Canada (CRA)
 • Tổ chức phi lợi nhuận của Liên bang Canada đã đăng ký với Bộ Công nghiệp Canada
 • Tổ chức phi lợi nhuận của Liên bang Canada đã đăng ký với Bộ Công nghiệp Canada
 • Giấy chứng nhận đăng ký Hiệp hội/Quỹ từ Bộ Tư pháp (IGJ Reg)
 • Giấy chứng nhận đăng ký Dân sự/đơn giản từ Administracion Federal De Ingreos Publicos, Chứng nhận Nhân quyền – số CN
 • Các tổ chức từ thiện đã đăng ký với Ủy ban Tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận Úc (ACNC)
 • Các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế thu nhập theo định nghĩa của ATO.
 • Koerperschaften des oeffentlichen Rechts, Verein, Stiftung öffentliches Recht, Stifung kirchliches Recht, treuhänderische Stiftung, gGmbH, gAG, gUG, gemeinnützige genossenschaften (gGen), hoặc Koerperschaft des öffentlichen Rechts (KdÖR).
 • Đã đăng ký với Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình
 • Đã đăng ký tư cách Tổ chức phát triển xã hội với Bộ Phúc lợi xã hội
 • Giấy chứng nhận đăng ký; Nội các Bỉ – Hà Lan: Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW), Giấy chứng nhận đăng ký; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Đăng ký Miễn thuế từ Tổng cục Đăng ký, Giấy chứng nhận đăng ký NPO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Tổng cục trưởng del Registro de Asocaciones y hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập từ Fundaciones Sins Fines de Lucro
 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giấy chứng nhận đăng ký NPO/Hiệp hội, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Các hiệp hội/tổ chức phi lợi nhuận (NPO) đã đăng ký, các công ty theo đuổi các hoạt động được mô tả trong Phần 31 của Đạo luật Công ty, năm 2007, đã được sửa đổi, hoặc tổ chức ủy thác hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký Hiệp hội, Quỹ, PBO từ Bộ Tư pháp/Nội vụ
 • Các pháp nhân phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng (юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност) được đăng ký tại Cơ quan Đăng ký các Tổ chức Công ích do Bộ Tư pháp duy trì.
 • Giấy chứng nhận đăng ký là NPO/NGO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký là NPO/NGO từ Hội đồng các Bộ, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Bộ Tư pháp/Nội vụ
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Phòng thương mại
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Bộ Tư pháp/Nội vụ
 • Giấy chứng nhận đăng ký là NPO/NGO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Chứng nhận đăng ký là Quỹ, Tài trợ từ Cơ quan Đăng ký Quỹ, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Các hiệp hội (foreninger), quỹ (stiftelser), tổ chức (institutioner), hoặc cộng đồng tôn giáo (religiøse samfund) được Bộ Thuế phê duyệt
 • Giấy chứng nhận số đăng ký từ thiện xã hội từ IRS
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký từ Tòa án Quốc gia, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Các hiệp hội phi lợi nhuận (rekisteröity yhdistys), quỹ (säätiöt) hoặc cộng đồng tôn giáo (uskonnollinen yhdyskunta) đã đăng ký với Ủy ban Đăng ký và Sáng chế quốc gia.
 • Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ được thành lập theo association loi 1901 hoặc fondation loi 1987 và được đăng ký trong “Journal Officiel des Associations” hoặc bất kỳ ấn phẩm hợp pháp nào khác của Pháp.
 • Hiệp hội, Quỹ hoặc các pháp nhân phi lợi nhuận khác có tư cách lợi ích công cộng (Gemeinnützigkeit), từ thiện (Mildtaetigkeit) hoặc Tôn giáo (Kirchliche) và/hoặc đang hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Tổng cục Đăng ký, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký là NPO/NGO từ Bộ Tài chính, Công báo chính phủ, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO/NGO từ chính quyền địa phương
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO/NGO từ chính quyền địa phương
 • Giấy chứng nhận đăng ký Hiệp hội, Quỹ, PBO từ Bộ Tư pháp/Nội vụ
 • Tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ hoặc tổ chức ủy thác được thành lập bằng chứng thư hoặc bằng cách khác và được Bộ Thuế nội địa phê duyệt là tổ chức từ thiện theo Mục 88 của Pháp lệnh Thuế nội địa.
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Tòa án đăng ký có thẩm quyền, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký của Tổ chức ủy thác hoặc Hiệp hội
 • Quỹ (Yayasan) hoặc hiệp hội (Perkumpulan) được Bộ Luật pháp và Nhân quyền phê duyệt là pháp nhân
 • Số CHY từ Sở Thuế vụ, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Số 'AMUTA' từ Cơ quan đăng ký Nhà nước Israel, Giấy chứng nhận đăng ký NPO
 • Giấy chứng nhận đăng ký là ONLUS, ODV hoặc APS, quy chế và chứng thư thành lập. Khi cần thiết và thích hợp, giấy chứng nhận cũng có thể là một bản sao đăng ký trong sổ đăng ký quốc gia của ngành thứ ba (Runts)
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO số “TRN” từ Bộ Tài chính
 • Các công ty hoạt động phi lợi nhuận được chỉ định (NPO) được chính quyền tỉnh hoặc Văn phòng Nội các chứng nhận
 • Doanh nghiệp phúc lợi xã hội đã đăng ký với chính quyền tỉnh và/hoặc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi
 • Các Hiệp hội và Quỹ Công ích được Ủy ban Lợi ích công cộng ủy quyền; hoặc các Hiệp hội tổ chức chung (loại hình phi lợi nhuận) hoạt động phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Bộ Phát triển xã hội, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức (được dịch)
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Chính phủ Kenya, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Chứng nhận đã đăng ký với tư cách là Hiệp hội, Quỹ, NPO với chính quyền địa phương
 • Giấy chứng nhận đăng ký Quỹ từ Cơ quan đăng ký nhà nước
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ chính quyền địa phương
 • Các hiệp hội (associations sans but lucratif – ASBL) hoặc quỹ (fondations) phi lợi nhuận đã đăng ký.
 • Điều lệ của Hiệp hội, Đã đăng ký với Cơ quan đăng ký hiệp hội (ROS), Đã đăng ký miễn thuế theo Luật Thuế thu nhập
 • Đã đăng ký miễn thuế với Bộ Tài chính
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Bộ Tư pháp hoặc Cơ quan đăng ký người nộp thuế, Đăng ký với tư cách là Xã hội dân sự/Hiệp hội từ Cơ quan Hành chính công hoặc Cơ quan đăng ký liên bang
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO/NGO từ Bộ Tư pháp, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức (Được dịch sang tiếng Anh)
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Văn phòng đăng ký công ty địa phương
 • Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ thuộc Tổ chức công ích (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI)
 • Tình trạng miễn thuế cho Tổ chức thúc đẩy phúc lợi xã hội (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI)
 • Quỹ (stichtingen) hoặc hiệp hội (verenigingen) theo đuổi các hoạt động lợi ích công cộng; hoặc nhà thờ hoặc các tổ chức tôn giáo khác (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
 • Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ được liệt kê trong Sổ đăng ký Ủy ban từ thiện.
 • Giấy chứng nhận NPO, Tổ chức phúc lợi xã hội, Tổ chức xã hội dân sự từ Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada hoặc Indesol
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Đã đăng ký miễn thuế, Số XO/XN/XR từ HMRC
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ chính quyền địa phương
 • Đạo luật miễn thuế, được phê duyệt bởi Văn phòng ủy viên Thuế nội địa
 • Giấy chứng nhận đăng ký nội địa từ Bộ Chính quyền dân tộc Palestine
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO, Xã hội dân sự từ Bộ Tư pháp, Cơ quan đăng ký Liên bang
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO, Dân sự từ Bộ Tư pháp/Nội vụ
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO từ Bộ Tư pháp/Nội vụ, miễn thuế
 • Đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và có thể chỉ định trạng thái phi cổ phiếu, phi lợi nhuận thông qua các tài liệu quản lý, giấy chứng nhận miễn thuế do Cục Thuế vụ (BIR) cấp và/hoặc được Hội đồng chứng nhận NGO Philippines (PCNC) công nhận.
 • Các tổ chức lợi ích công cộng (Organisacja Pożytku Publicznego), quỹ hoặc hiệp hội được đăng ký trong Sổ đăng ký Tòa án quốc gia (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) do Bộ Tư pháp duy trì.
 • Thẻ đăng ký “Pessoa Colectiva”, Giấy chứng nhận đăng ký từ Bộ Tài chính
 • Đăng ký miễn thuế từ Bộ Ngân khố, Giấy chứng nhận đăng ký NPO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Các tổ chức phải được đăng ký hiệp hội, quỹ, liên đoàn hoặc hiệp hội tôn giáo và hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Bộ Thuế, Luật Đăng ký pháp nhân, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức (được dịch)
 • Giấy chứng nhận đăng ký từ Dịch vụ An ninh quốc gia hoặc Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ Tổng cục Rwanda, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Đăng ký miễn thuế từ Bộ Ngân khố, Giấy chứng nhận đăng ký NPO, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận Đăng ký từ thiện số “SCXXXXX” từ Văn phòng quản lý tổ chức từ thiện Scotland, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ đã đăng ký với Ủy viên Tổ chức từ thiện và hoặc giữ trạng thái Tổ chức Công cộng (IPC).
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO của Cục Phát triển xã hội, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức, Giấy chứng nhận thành lập Công ty không có vốn cổ phần
 • Các hiệp hội, quỹ hoặc hợp tác xã đã đăng ký khấu trừ thuế với Bộ Nội vụ hoặc Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thể thao.
 • Các hiệp hội, quỹ hoặc hợp tác xã đã đăng ký khấu trừ thuế với Bộ Nội vụ hoặc Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thể thao.
 • Các hiệp hội, quỹ hoặc cộng đồng tôn giáo đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập theo Chương 7 của Đạo luật Thuế thu nhập và/hoặc hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký NPO, “Gemeinnuetzigkeit”, “Stiftung”, số CH
 • Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ sở hữu Giấy chứng nhận pháp nhân được công chứng và được cấp phép bởi một cơ quan của Chính phủ Trung ương; hoặc các tổ chức địa phương được cấp phép bởi chính quyền quận hoặc thành phố có liên quan.
 • Đã đăng ký với Văn phòng Ủy ban Văn hóa quốc gia tại Thái Lan, thuộc Bộ Văn hóa, Điều lệ của Hiệp hội
 • Giấy chứng nhận NPO hoặc Đăng ký Tổ chức công ích từ Hội đồng các Bộ, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Trạng thái đăng ký NGO 1989, Đăng ký NGO từ Ủy viên, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ chính quyền địa phương
 • Số đăng ký tổ chức từ thiện từ Ủy ban Tổ chức từ thiện, Số đăng ký CIC từ Cơ quan quản lý CIC, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký Hiệp hội dân sự, đã đăng ký miễn thuế với chính quyền địa phương
 • Giấy chứng nhận đăng ký Hiệp hội dân sự, đã đăng ký miễn thuế với chính quyền địa phương
 • Hiệp hội, quỹ đã đăng ký tình trạng pháp lý (Nghị định 45 (2010) đối với hiệp hội, và Nghị định 148 (2007) đối với quỹ xã hội và từ thiện), hoặc thông báo (Nghị định 151 (2007) về hợp tác xã
 • Giấy chứng nhận đăng ký NGO từ chính quyền địa phương, Điều lệ và Bản ghi nhớ của Tổ chức

2. Các tổ chức tác động xã hội với sứ mệnh phù hợp với lợi ích công cộng hoặc cộng đồng

 • Tài liệu quản lý nêu rõ sứ mệnh của bạn và tất cả các hoạt động của bạn tập trung đạt được sứ mệnh đó như thế nào.
 • "Sứ mệnh phù hợp với lợi ích công cộng hoặc cộng đồng" nghĩa là sứ mệnh xã hội, môi trường, văn hóa hoặc kinh tế nhằm giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách cải thiện cộng đồng, cơ hội sống của người dân hoặc môi trường.
NẾU TỔ CHỨC CỦA BẠN KHÔNG TẠO RA LỢI NHUẬN
 • Các tài liệu quản lý của tổ chức phải nêu rõ sứ mệnh của bạn và cho thấy rằng tất cả các hoạt động của bạn đều tập trung đạt được sứ mệnh đó (thay vì tạo ra lợi nhuận).
NẾU TỔ CHỨC CỦA BẠN TẠO RA LỢI NHUẬN
 • Các tài liệu quản lý của tổ chức phải nêu rõ sứ mệnh của bạn và cho thấy rằng tất cả các hoạt động của bạn đều tập trung đạt được sứ mệnh đó (thay vì chỉ tạo ra lợi nhuận).
 • Tổ chức của bạn cũng cần trình bày bằng chứng trong tài liệu tài chính rằng tổ chức tái đầu tư phần lớn lợi nhuận tạo ra cho sứ mệnh công cộng hoặc cộng đồng.

3. Các tổ chức y tế công cộng và các tổ chức chính phủ hỗ trợ y tế công cộng

 • Bạn cần trình bày bằng chứng về trạng thái đóng góp cho y tế công cộng của mình - việc xác định này do Canva quyết định.