Hướng dẫn về tính đủ điều kiện

Vui lòng tham khảo thông tin bên dưới để tìm hiểu hướng dẫn về tính đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của chúng tôi.

Tổ chức đủ điều kiện tham gia Chương trình Canva cho Tổ chức phi lợi nhuận

Để được xác minh là tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức của bạn cần:

 • Được cơ quan quản lý tại địa phương công nhận là tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi chính phủ ở quốc gia mà bạn được đăng ký
 • Hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận
 • Hoạt động vì lợi ích công cộng

Các tổ chức KHÔNG đủ điều kiện tham gia Chương trình phi lợi nhuận của Canva

Những tổ chức từ thiện đã đăng ký thuộc một trong các danh mục dưới đây sẽ không đủ điều kiện tham gia Canva cho Tổ chức phi lợi nhuận:

 • Lập pháp
 • Hoạt động chính trị
 • Chính phủ
 • Giáo dục - bao gồm nhà trẻ, mầm non và mẫu giáo, giáo dục sơ đẳng, tiểu học và trường mẫu giáo đến lớp 12, giáo dục đại học, trường đại học, trường dạy nghề và kỹ thuật, nhóm cựu sinh viên, học bổng, phúc lợi dành cho học sinh/sinh viên, giáo dục đặc biệt, sau đại học và trường học chuyên nghiệp, dịch vụ dành cho học sinh/sinh viên, trường cao đẳng, trường bán công
  • Đối với các trường mẫu giáo đến lớp 12, vui lòng xem sản phẩm Canva cho Giáo dục của chúng tôi
  • Đối với giáo dục đại học và trường đại học, vui lòng xem sản phẩm Canva cho Campus của chúng tôi
 • Thể thao chuyên nghiệp
 • Dịch vụ tài chính
 • Phát triển kinh doanh
 • Tổ chức và hiệp hội chuyên nghiệp
 • Đào tạo nghề
 • Tổ chức tương trợ
 • Hội học sinh hoặc hội nữ sinh
 • Tổ chức phúc lợi dành cho nhân viên/thành viên

Tài liệu bắt buộc

Lưu ý: Tài liệu bắt buộc sẽ thay đổi tùy theo loại hình tổ chức của bạn.

1. Các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký (theo từng quốc gia)

Chúng tôi đã hợp tác với Percent nhằm xác minh tổ chức phi lợi nhuận để có quyền truy cập vào Canva cho Tổ chức phi lợi nhuận. Các quốc gia khác nhau có yêu cầu khác nhau về tài liệu hỗ trợ. Để biết đầy đủ yêu cầu đối với từng quốc gia, hãy xem Hướng dẫn xác minh tổ chức phi lợi nhuận của Percent.

2. Các tổ chức tác động xã hội với sứ mệnh phù hợp với lợi ích công cộng hoặc cộng đồng
 • Tài liệu quản lý nêu rõ sứ mệnh của bạn và tất cả các hoạt động của bạn tập trung đạt được sứ mệnh đó như thế nào.
 • "Sứ mệnh phù hợp với lợi ích công cộng hoặc cộng đồng" nghĩa là sứ mệnh xã hội, môi trường, văn hóa hoặc kinh tế nhằm giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách cải thiện cộng đồng, cơ hội sống của người dân hoặc môi trường.
 • Các tài liệu quản lý của tổ chức bạn phải nêu rõ sứ mệnh của bạn và cho thấy rằng tất cả các hoạt động của bạn đều tập trung đạt được sứ mệnh đó (thay vì tạo ra lợi nhuận).
3. Các tổ chức y tế công cộng và các tổ chức chính phủ hỗ trợ y tế công cộng
 • Bạn cần trình bày bằng chứng về trạng thái đóng góp cho y tế công cộng của mình - việc xác định này do Canva quyết định.